Möjligheter att lämna synpunkter på strategin för en hållbar vindkraftutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till fortsatt delaktighet i myndigheternas gemensamma arbete med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Från maj månad planeras det för olika möten med möjlighet till dialog och att lämna synpunkter på strategin. Det är nu också möjligt att ta del av en sammanfattning av de synpunkter som myndigheterna fått in om nulägesbeskrivningen för strategin.

Just nu är följande tillfällen inplanerade, med möjlighet lämna synpunkter på arbetet:

  • Avstämningar om åtgärdsförslag kommer att ske med kommunerna Piteå, Kristinehamn, Jönköping, Sundsvall och Krokom under april och maj månad.
  • Hearings om vägledningar, juridisk analys och förslag till åtgärder planeras hållas under augusti-oktober.
  • Länsvisa workshops om det nationella planeringsunderlaget, det regionalt fördelade utbyggnadsbehovet och vägledningarna planeras ske under oktober-november.

Inkomna synpunkter på strategins nulägesbeskrivning

I oktober 2019 publicerades en nulägesbeskrivning för strategin; en grund för inriktningen på arbetet. Under senhösten 2019 fanns möjlighet att lämna synpunkter på densamma. En sammanfattning av dessa finns nu redovisade på Naturvårdsverkets webbplats.  

Tidplan för fortsatt arbete, arbetets upplägg samt tillfällen för dialog och möjligheter att lämna synpunkter.

Sammanfattning av inkomna synpunkter på nulägesbeskrivningen.

Former för samverkan, dialog och delaktighet.

Sammanställning över de möten som hittills har genomförts i arbetet