Möjligheter att lämna synpunkter på strategin för en hållbar vindkraftutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket bjuder in till fortsatt delaktighet i myndigheternas gemensamma arbete med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Från maj månad planeras det för olika möten med möjlighet till dialog och att lämna synpunkter på strategin. Det är nu också möjligt att ta del av en sammanfattning av de synpunkter som myndigheterna fått in om nulägesbeskrivningen för strategin.

Just nu är följande tillfällen inplanerade, med möjlighet lämna synpunkter på arbetet:

  • Avstämningar om åtgärdsförslag kommer att ske med kommunerna Piteå, Kristinehamn, Jönköping, Sundsvall och Krokom under april och maj månad.
  • Hearings om vägledningar, juridisk analys och förslag till åtgärder planeras hållas under augusti-oktober.
  • Länsvisa workshops om det nationella planeringsunderlaget, det regionalt fördelade utbyggnadsbehovet och vägledningarna planeras ske under oktober-november.

Inkomna synpunkter på strategins nulägesbeskrivning

I oktober 2019 publicerades en nulägesbeskrivning för strategin; en grund för inriktningen på arbetet. Under senhösten 2019 fanns möjlighet att lämna synpunkter på densamma. En sammanfattning av dessa finns nu redovisade på Naturvårdsverkets webbplats.  

Tidplan för fortsatt arbete, arbetets upplägg samt tillfällen för dialog och möjligheter att lämna synpunkter.

Sammanfattning av inkomna synpunkter på nulägesbeskrivningen.

Former för samverkan, dialog och delaktighet.

Sammanställning över de möten som hittills har genomförts i arbetet

Bakgrund

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att åstadkomma denna omställning krävs en omfattande utbyggnad av vindkraft som sker på ett hållbart sätt. Därför har generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Initiativet är en åtgärd inom ramen för Miljömålsrådet.

Arbetet med strategin som startade i oktober 2018 och genomförs i bred samverkan och dialog med flera berörda myndigheter och andra aktörer. På så sätt ska många olika intressen ges möjlighet att bidra i den process som ska leda fram till en gemensam färdplan för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Målsättningen är att strategin ska vara klar i december 2020.