Nationella aktörer kraftsamlar för hållbar stadsutveckling

Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport där det redovisas hur de elva myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

Rådet utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, om hållbara städer och samhällen, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”. De samverkansåtgärder som Rådet ska genomföra 2020 och framåt kategoriseras därför utifrån mål 11 och dess delmål.

Utöver åtgärderna som är listade i rapporten kommer Rådet för hållbara städer även att genomföra ett antal aktiviteter där samtliga medlemmar är engagerade. Ett exempel är den konferens som Rådet anordnar den 21 oktober tillsammans med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Konferensen riktar sig till kommuner med syftet att stärka kopplingen mellan forskning och praktik för att nå mål 11 i Agenda 2030.

Om Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer utgörs av myndighetschefer för elva nationella myndigheter samt en representant från kommunerna genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en representant från länsstyrelserna genom landshövdingen i Uppsala län.

Alla myndigheter inom Rådet ska arbeta tillsammans inom ramen för sina ordinarie uppdrag kring frågor om hållbar stadsutveckling. I uppdraget ingår att varje år lista ett antal konkreta åtgärder som medlemmarna ska göra tillsammans. Rådet för hållbara städer inrättades i december 2017 och uppdraget pågår fram till maj 2022.