Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen, men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

– Utvecklingen av förnybart i transportsektorn går åt rätt håll och i en relativt bra takt, vilket visar på både behovet och nyttan av tydliga styrmedel. Dock är vi lite bekymrade i dessa tider över energieffektiviseringsmålet. Effektiviseringsmålet blir i spåret av pandemin extra intressant att följa då det påverkas både av mängden tillförd energi men också utvecklingen av BNP säger Gustav Ebenå, analyschef på Energimyndigheten.

Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Sveriges transportsektor använder allt mer förnybar energi. Under 2018 uppgick andelen till 22,9 procent för inrikes transporter. Detta är en ökning från 20,8 procent under 2017. Ökningen av förnybar energi kan förklaras med att:

  • reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en ökad låginblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. HVO utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn.
  • kategorierna övriga flytande biobränslen (BioETBE, bionafta, biobensin) och elanvändning i vägtrafiken har lyfts in i statistiken i årets uppföljning.

Andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll, 2005–2018

Figuren visar andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd