Elanvändningen hos vägtransporter ökade 2019

Energimyndigheten publicerar idag officiell statistik över elanvändningen hos vägtransporter. Statistiken visar på en fortsatt ökning av elanvändningen där personbilarna står för den största elanvändningen.

Totalt användes drygt 250 GWh el av laddbara vägfordon under 2019, vilket motsvarar en ökning med knappt 60 procent jämfört med elanvändningen 2018 på 160 GWh. Energianvändningen hos laddbara vägfordon står dock för en marginell användning sett till all energianvändning inom vägtrafiken. Statistiken modelleras fram i samarbete med Trafikverket.


Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och återfinns i Energimyndighetens statistikdatabas här.