Nytt europeiskt forsknings- och innovationsprogram

EU planerar för Horisont Europa - nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i strategiarbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter.

EU planerar för ett nytt brett forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, som ska lanseras 2021 och sträcka sig till 2027. Inför formandet av det nya ramprogrammet så ska myndigheterna ta fram ett förslag för det svenska deltagandet i programmet. Alla svenska forsknings- och innovationsintressenter kommer att få möjlighet att bidra till strategin.

I mitten av augusti planeras en enkätundersökning som är öppen för alla att svara på, via respektive myndighets webbplats. Den 29 september kommer ett digitalt seminarium att hållas för att diskutera förslaget.

– Horisont Europa kan ge betydande bidrag till europeiska samarbeten som stödjer energi- och klimatomställningen. Vi vill gärna att svenska aktörer kommer med inspel till utformningen av strategin, så att Sverige får en bra utväxling av deltagandet, säger Lisa Lundmark, internationell koordinator för forskning och innovation på Energimyndigheten.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår också att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Förslag till strategi lämnas till Utbildningsdepartementet den 30 oktober.

Myndigheterna som har tilldelats uppdraget och tar fram förslaget är Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.