Remissförslag om stopp för elcertifikatsystemet

Remiss av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och ett stoppdatum den 31 december 2021 bör införas i Sverige.

Infrastrukturdepartementet har idag sänt ut en promemoria om ändringsförslag i lagen om elcertifikat (2011:1200). Promemorian handlar i huvudsak om hur elcertifikatsystemet bör avslutas. Remissvaren ska inkomma till regeringskansliet senast den 29 april 2020.

Läs promemorian på regeringskansliets webbplats för remisser.