Så ska svensk solel bli ännu mer hållbar

För att utbyggnaden av solel i Sverige ska bli långsiktigt hållbar behöver sociala såväl som miljömässiga aspekter studeras ytterligare liksom solelens roll i elsystemet. Därför finansierar Energimyndigheten nu 12 forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmet El från solen.

Solelen utgör än så länge en liten del av det svenska elsystemet men är ett snabbt växande produktionsslag.

– Det är viktigt att utbyggnaden så långt som möjligt sker på ett hållbart sätt, både avseende miljö och sociala aspekter. Därför har vi haft särskilt fokus på dessa frågor när vi prioriterade vilka projekt som nu ska få stöd, säger Linn Sjöström, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Ett annat fokus vid prioriteringen av projekt som får finansiering har varit solelens roll i elnätet och säkerhet.

– När andelen solel ökar i elsystemet behövs en förståelse för dess potential och roll inom alla nivåer, från hemmet och det lokala nätet till distributions- och transmissionsnätet. Det är också viktigt att de som väljer att installera solceller kan känna sig trygga med att anläggningen inte orsakar risker eller problem för exempelvis annan elektronik, säger Christopher Frisk, forskningshandläggare.

Bland de projekt som också får stöd finns två projekt som ska studera elektromagnetisk kompabilitet. Vidare ges stöd för projekt som bland annat ska studera begränsningar för mängden solel i elnäten, möjlig påverkan från solceller på jordfelsbrytare, ta fram upphandlingskriterier för utvärdering av solcellers klimatprestanda och att öka andelen kvinnliga småhusägare som satsar på solel.

Om programmet El från solen

El från solen ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom forskning och utveckling relaterad till solel. Programmet pågår mellan 2016 och 2023 och omfattar totalt 280 miljoner kronor.

Nästa tillfälle att söka stöd för forskning- eller utvecklingsprojekt planeras till slutet av 2020 eller början av 2021.