Strategiförslag klart för Horisont Europa

Nu är ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa klart och tillgängligt i en rapport. EU planerar för Horisont Europa - nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021 och pågå till 2027. Programmet kommer att få stor betydelse för forskare i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Horisont Europa ska bidra till att stärka grön tillväxt och konkurrenskraft i Europa men har även tydliga globala målsättningar om att bekämpa klimatförändringen och verka för en hållbar utveckling.  

– Horisont Europa kommer att stödja övergången till ett klimatneutralt Europa 2050 och utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Programmet bidrar till den svenska energiomställningen genom att möjliggöra europeiskt och internationellt samarbete för en mängd olika aktörer. För att ta till vara på de möjligheter som ges uppmanas alla aktörer att fundera över vad Horisont Europa kan innebära för just sin organisation, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning, innovation och affärsutveckling.

Förslaget till strategi visar på utmaningar och möjligheter för att stärka det svenska deltagandets medverkan för att nå de gemensamma målen. För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå, gav regeringen i uppdrag till Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ett förslag på en strategi för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation.

Strategiförslaget som tagits fram har sin utgångspunkt i fem ambitioner för att uppnå:

  • världsklass när det gäller forskningskvalitet och innovationskraft
  • kunskap och kapacitet som säkerställer hållbar utveckling
  • effektiv delning av resurser och data
  • internationellt attraktiva aktörer och miljöer
  • samt ökat inflytande på den europeiska forsknings- och innovationspolitiken liksom på ramprogrammet.

Ambitionerna ska upprätthållas med hjälp av elva strategiska mål och ett antal åtgärder som rekommenderas i strategiförslaget. Samtliga mål handlar om en höjd ambitionsnivå och ett stärkt svenskt deltagande i alla ramprogrammets delar – såväl de operativa som de strategiska.

Regeringsuppdraget startade i maj 2020 överlämnades till regeringen i oktober 2020.