Ändring i föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndigheten har nu ändrat i föreskrifterna eftersom gasformigt biobränsle och annat motorbränsle framställt av biomassa sedan den 1 januari 2021 omfattas av krav på anläggningsbesked för att få skattebefrielse.

Ändringen innebär att aktörer som är skatteskyldiga för något av följande:

  • gasformigt biobränsle (biogas)
  • annat biobränsle som framställts av biomassa

ska sätta upp ett kontrollsystem för att säkerställa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Dessa aktörer kommer att behöva ansöka om anläggningsbesked.

Aktörer som idag har anläggningsbesked för biodrivmedel (i avseende av biogas) och som även kommer att vara skatteskyldiga för biogas för uppvärmning, behöver anmäla om väsentlig ändring i kontrollsystemet.

På grund av lagändringen (2010:598) har föreskrifter (STEMFS 2011:2) ändrats och publicerats på Energimyndighetens webbplats. En konsoliderad version av föreskrifter med ändringar fram till och med ändringen av föreskrifter med STEMFS 2021:6 finns samlade i det här dokumentet.

Detaljerad beskrivning av ändringar i föreskrift

Denna ändring i föreskrifter om hållbarhetskriterier (STEMFS 2021:6) gäller från 10 maj 2021. Ändringar består dels av nya paragrafer 2 kap. 4 a §, 5 a § och 3 kap. 1 a § tillkommer i föreskrifterna, dels ändring i lydelse i paragrafer 2 kap. 2-5 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 9-10 §§ dels att rubriken närmast 2 kap. 3 § och rubriken 4 kap. 9 § har följande lydelse, hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod respektive Oberoende granskning vid hållbarhetsbesked för en avgränsad tidsperiod.