Drivmedel: Bioråvaror bidrar till mål för minskade växthusgasutsläpp

Under 2020 minskade den totala mängden leveranser av drivmedel i Sverige, och samtidigt har andelen biokomponenter i drivmedel ökat. Dessutom har samtliga drivmedelsleverantörer uppnått drivmedelslagens mål om sex procent minskning av växthusgasutsläpp.

Förra året var mängden levererade drivmedel den hittills lägsta rapporterade nivån sedan uppgifter om drivmedelsleveranser började rapporteras till Energimyndigheten 2011. Under samma tidsperiod ser vi att andelen biokomponenter i leveranserna ökat. 2020 var andelen biokomponenter den högsta sedan 2011, 23,3 procent av den totala mängden levererade drivmedel.  

Drivmedel staplar ny.svg

Figur: Total mängd rapporterade fossila respektive biobaserade komponenter i levererade drivmedel i Sverige.

 

HVO är den mest använda biokomponenten i Sverige och säljs både inblandad i diesel och som ren produkt (HVO100). För HVO har användningen av råvaror från palmoljeproduktion (PFAD och palmolja) minskat kraftigt samtidigt som slakteriavfall som råvara har ökat. Under 2020 var slakteriavfall råvara till 72 procent av den HVO som levererats i Sverige. Sju procent av HVO:n är framställd av svenska råvaror.

– Covid 19-pandemin har både lett till minskat bilresande och färre vägtransporter, och därför gick det åt betydligt mindre drivmedel under 2020. Samtidigt har andelen biokomponenter i drivmedel ökat, vilket bland annat beror på reduktionspliktens och drivmedelslagens mål om minskade växthusgasutsläpp från drivmedel. Det har lett till minskade växthusgasutsläpp, säger Henry Hammarström, som är drivmedelsanalytiker på Energimyndigheten.

Från och med 2020 ska växthusgasutsläpp från drivmedelsleverantörer minska med sex procent jämfört med om samtliga drivmedel vore helt fossilbaserade, enligt drivmedelslagen. Samtliga drivmedelsleverantörer klarade det målet. De når målet antingen genom inblandning av biokomponenter i eget drivmedel eller genom samrapportering med andra aktörer som i högre utsträckning minskat växthusgasutsläppen.

Dataunderlaget för rapporten Drivmedel 2020 är samma dataunderlag som ligger till grund för miljöinformation för drivmedel.