Elanvändningen hos vägtransporter ökade 2020

Energimyndigheten publicerar idag officiell statistik över elanvändningen hos vägtransporter. Statistiken visar på en fortsatt ökning av elanvändningen där personbilarna står för den största elanvändningen.

Totalt användes drygt 495 gigawattimmar (GWh) el av laddbara vägfordon under 2020, vilket motsvarar en ökning med knappt 60 procent jämfört med elanvändningen 2019 på drygt 305 GWh. Merparten av de drygt 495 GWh el som användes av laddbara vägfordon stod personbilar för med 460 GWh el.

År 2016 användes cirka 50 gigawattimmar el av laddbara vägfordon och år 2020 användes 495 gigawattimmar el. Elanvändningen har ökat.

Figur 1. Elanvändningen hos vägtransporter från år 2016 till 2020.

Energianvändningen hos laddbara vägfordon står dock för en marginell användning sett till all energianvändning inom vägtrafiken. Statistiken modelleras fram i samarbete med Trafikverket.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och återfinns i Energimyndighetens statistikdatabas.

Energimyndighetens statistikdatabas