Energikontor blir viktig lokal kontakt med Energimyndighetens stöd

Regionala noder är ett samverkansprojekt som Energimyndigheten genomfört i två faser tillsammans med de 15 lokala energikontoren som finns runtom i landet. Uppdraget har varit att erbjuda ett regionalt stöd för energieffektivisering för små och medelstora företag. Projektet har stärkt energikontorens kontakter med näringslivet, möjliggjort fokuserade insatser inom energieffektivisering och bidragit till nationellt erfarenhetsutbyte.

Metoden har varit informationsspridning om myndighetens ekonomiska stöd, fördjupat stöd i samband med genomförda åtgärder för energieffektivisering, samt lokala och regionala stöd. Målet var att bidra till en effektivare energianvändning och ett systematiskt och strukturerat energiarbete hos företagen.

Många företag har informerats

När projektet Regionala noder nu avslutas kan man konstatera att det bidragit till att fler små och medelstora företag har sökt ekonomiskt stöd för energikartläggningar, miljöstudier eller investeringsstöd. Under projektets båda faser har man nått ut med information till 36 110 små och medelstora företag, och bistått 2 425 företag med stöd för att ta sig vidare mot ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. De företag som sökt ekonomiska stöd har också stöttats genom hela processen med uppföljande kontakter. Energikontoren har blivit en lokal kontakt som aktivt bidragit till mer information och kunskap, vilket har gett fler företag förutsättningar till ett systematiskt energiarbete.

Norrlandsgjuteriet har fått stöd

Ett företag som har tagit del av ett regionalt stöd är Norrlandsgjuteriet i Robertsfors. Genom att utbilda sina medarbetare i energifrågor och investera i åtgärder för energieffektivisering har företaget lyckats sänka sin energianvändning.
– Vi jagar som alla andra företag kostnader, och den billigaste energin är den man inte använder. Det är också onödigt att använda mer än vad som verkligen behövs. Vi ser också resultat – genom att utbilda personalen i energifrågor och investera i energieffektiviseringsåtgärder har vi sänkt vår energianvändning rejält genom åren, trots att verksamheten har vuxit, säger Peter Göttfert, vd på Norrlandsgjuteriet.

Gjutning av järn är en energiintensiv process. För att ta reda på hur energin kan tas till vara bättre har Norrlandsgjuteriet fått ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att utreda hur spillvärme från gjuteriprocessen kan tas om hand.

– Vi vill använda energin flera gånger, först till att smälta järn, sedan till att värma lokalerna och göra tappvarmvatten. Cirkulär ekonomi helt enkelt. Under åren har vi också minskat vår oljeanvändning och nu när vi får stöd för att göra denna utredning är målsättningen att kunna ta bort den sista lilla rest av oljeanvändning som vi fortfarande har kvar, säger Peter Göttfert.

Energikontor Norr var till stor hjälp

Det var det lokala energikontoret som tipsade gjuteriet om att stödet fanns att söka, och energikontoret hjälpte också till i ansökningsprocessen. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. De driver energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå och arbetar för en effektivare användning av energi- och naturresurser. De stöttar både kommuner och företag med sin kompetens i energiarbetet.

– Norrlandsgjuteriet är ett bra exempel på hur ett företag kan komma vidare genom att göra en energikartläggning och få hjälp med att söka stöd för investeringar, säger Emil Alasalmi, energisakkunnig på Energikontor Norr.

Energikontoren har utvecklats

Ett av de kanske viktigaste resultaten från Regionala noder handlar om energikontorens kompetens- och kapacitetsuppbyggnad i arbetet med små och medelstora företag. Regionala noder har stärkt energikontorens kontakter med näringslivet, möjliggjort fokuserade insatser inom energieffektivisering och bidragit till nationellt erfarenhetsutbyte. Detta ökar möjligheten till ett lokalt, kvalificerat stöd i företagens energieffektiviseringsarbete.

– Projektet har inneburit bra möjligheter att nå ut och hjälpa företag i Norrbotten och Västerbotten med sitt energieffektiviseringsarbete. Det har även bidragit till att vi fått en ännu bättre kontakt med andra energikontor i Sverige. Många gånger har vi jobbat med liknande företag vilket har gjort att vi har kunnat stötta och hjälpa varandra, säger Emil Alasalmi.

Regionala noder är ett av Energimyndighetens projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet (NR-programmet), som syftar till att främja energieffektivisering hos små och medelstora företag. Projektets andra fas pågår under perioden 2018–2021. Den första fasen genomfördes under perioden 2015–2017.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Nyheter