Energimyndigheten föreslår framskjutet datum för förordningsändring

Regeringen har föreslagit att förordningen om ursprungsgarantier ändras så att möjligheten till bruttomätning tas bort den 1 juli i år. Energimyndigheten vill informera dem som berörs av detta så att de kan vidta rätt åtgärder.

De som framför allt berörs av den föreslagna förändringen är:

  • industrier med stor förbrukning av egenproducerad förnybar el
  • vindkraftparker med individuell mätning
  • privatpersoner med solcellsanläggningar kopplade till en så kallad elcertifikatmätare. 

Energimyndigheten föreslår att datumet skjuts fram till 1 oktober. 

Ändringen i förordningen som regeringen föreslår får konsekvenser för de elproducenter som tilldelas ursprungsgarantier för hela sin produktion och som mäter denna innan den matas ut på ett koncessionspliktigt nät, det vill säga det allmänna elnätet.  

För mikroproducenter innebär förordningsändringen att det inte längre kommer gå att använda en separat så kallad ”elcertifikatsm&au