Energimyndighetens uppföljning av de energipolitiska målen

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar på en ökande användning och produktion av förnybar energi, bland annat genom en ökad elproduktion från vindkraft. Även utbyggnaden av solceller ökar kraftigt. Samtidigt fortsätter elektrifieringen av transportsektorn i rask takt med många nyregistreringar av elfordon. Ett område där utvecklingen däremot går fortsatt långsamt är jämställdheten inom energisektorn.

År 2020 var ett ovanligt år i och med den rådande pandemin som påverkade både samhället och energisystemet på många sätt.

̶ Vi inväntar ännu statistik inom vissa områden för att följa upp 2020. Årets rapport visar dock att pandemin haft inverkan på prisbilden inom flera områden, bland annat genom lägre världsmarknadspriser på fossila bränslen, säger Angelina Björklund, analytiker på Energimyndigheten.

Fler laddbara fordon på svenska vägar

Det går att se en fortsatt tydlig utveckling mot ökad elektrifiering inom transportsektorn genom en kraftig ökning av nyregistrerade elfordon. Laddbara fordon stod för den största ökningen och det fanns 80 procent fler laddbara fordon 2020 jämfört med 2019. Under 2020 utgjorde elbilar drygt 9 procent och laddhybrider utgjorde knappt 22 procent av totala nyregistreringar. Nyregistreringen av diesel- och bensinbilar fortsatte minska, men dessa utgjorde fortfarande 90 procent av den totala personbilsflottan.

Figur 1. Andel icke-konventionella personbilar av nyregistreringar, 2001–2020, procent..jpg

Figur 1. Andel icke-konventionella personbilar av nyregistreringar, 2001–2020, procent.

Ökad elproduktion från vindkraft och fler solceller

Under 2019 var andelen förnybar elproduktion i förhållande till total elproduktion 59,2 procent vilket var knappt tre procentenheter högre än föregående år. Ökningen beror framför allt på en högre elproduktion från vindkraft och vattenkraft detta år. Solceller ökar också kraftigt, och 2020 fanns det 1 090 MW installerad solcellseffekt vilket är 56 % mer än året innan.   

Utvecklingen mot jämställdhet inom energisektorn går fortsatt långsamt

Arbetet med att öka jämställdheten bland energibolagen går långsamt och i vissa delar minskar jämställdheten. Endast 11 procent av energibolagen var jämställda i kvantitativ mening, det vill säga hade en fördelning mellan 40–60 procent kvinnor respektive män, under 2019. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med 2018. Bland energibolagen uppgick andelen kvinnor till 28 procent av alla anställda, vilket är lägre än för näringslivet i stort där andelen kvinnor var 37 procent.

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. Utöver den direkta kopplingen till de energipolitiska målen ger rapporten även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

Nyheter