Enkät om administrativa kostnader inom elcertifikatsystemet

Energimyndigheten och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) skickar i dag ut en enkät till aktörer inom elcertifikatsystemet. Enkäten handlar om administrativa kostnader och är en del i arbetet med kontrollstation 2023.

Vi använder oss av en enkät för att samla in underlag om administrativa kostnader för olika aktörer inom elcertifikatsystemet. Resultatet av enkäten kommer att användas i myndigheternas analys av elcertifikatsystemets totala kostnader och ger oss på Energimyndigheten och NVE möjlighet att föreslå åtgärder som påverkar framtida kostnader. Det är därför värdefullt för Energimyndigheten och NVE att få ta del av hur stora kostnader marknadens aktörer har idag.

Bakgrund

Energimyndigheten och NVE har fått i uppdrag av Infrastrukturdepartementet respektive Olje- og energidepartementet att analysera de administrativa kostnaderna inom elcertifikatsystemet. Uppdraget kallas kontrollstation 2023. Energimyndigheten och NVE ska också följa elcertifikatmarknadens funktion efter införandet av ett stoppdatum.

Läs mer om uppdraget

Kontrollstation 2023 inom elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2023 på NVE:s webbplats