Förslag att bara utfärda ursprungsgarantier för el som matats ut på nätet

Regeringens promemoria är nu ute på remiss. Promemorian innehåller förslag om krav på att bara utfärda ursprungsgarantier för el som matats ut på nätet. Synpunkter på promemorian ska skickas in senast 22 april 2021.

I promemorian finns förslag på en ny förordning om ursprungsgarantier som skulle göra det otillåtet att använda mätserier från elmätare i icke koncessionspliktiga nät (IKN) för tilldelning av ursprungsgarantier för el.

De anläggningar som idag har mätning i IKN skulle behöva anmäla en ny mätpunkt till Energimyndigheten för att även i fortsättningen kunna tilldelas ursprungsgarantier. Anläggningar som inte gör det kommer att få sina godkännanden återkallade.  

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Skicka synpunkter senast 22 april

Synpunkter på förslagen i promemorian kan lämnas till Infrastrukturdepartementet senast den 22 april 2021. När du skickar in synpunkter, kom ihåg att:

  • Svaren bör lämnas i bearbetningsbart filformat, exempelvis Word,
  • Skicka svaren per e-post till i.remi...@regeringskansliet.se och med kopia till i.e....@regeringskansliet.se.
  • Ange diarienummer I2021/00678 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
  • Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissen i sin helhet och mer information finns på regeringens webbplats, se nedan:

Remiss av promemorian Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el.