Förslag till ny lag om ursprungsgarantier nu ute på remiss

Regeringens promemoria ”Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet” är nu ute på remiss. Sista dag att svara på remissen är den 15 oktober 2021.

I promemorian föreslås bland annat att ursprungsgarantier ska kunna utfärdas till producenter av gas, kyla och värme, på samma sätt som idag gäller för producenter av el.

De föreslagna lagändringarna är föranledda av artikel 19 i det omarbetade förnybartdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 31 maj 2022.

Remiss av promemorian Ursprungsgarantier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet.

På regeringens webbplats finns även information om hur du svarar på remissen.