Fyra nya projekt ska bidra till städers klimatomställning i Europa

Energimyndigheten har beviljat medel för fyra nya projekt som ska bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar. Projekten får dela på cirka 6 miljoner kronor inom ramen för Viable Cities utlysning energipositiva stadsdelar.

Utlysningen är en del av det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED) och JPI Urban Europé, ett forskning- och innovationsinitiativ inom hållbar stadsutveckling.

Projekten ska bidra till den klimatneutrala staden genom att ta fram holistiska strategier för implementering och integration av energipositiva stadsdelar. Medborgarengagemang och nya koncept för att mobilisera olika intressenter ska vara motor för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar (PED) och klimatneutrala städer.     

– Det finns en stor potential att tillsammans med europeiska aktörer bidra till den klimatneutrala staden 2030 och minskad energi- och resursanvändning i städerna. Samtidigt som de bidrar till ökat medborgarengagemang och etablering av nya affärsmodeller samt utveckling av klimatkontraktet, säger Susanne Karlsson, enhetschef vid Energimyndigheten.  

Projekten främjar missionsorienterat arbetssätt och kommer tillsammans att driva på klimatomställningen genom energipositiva stadsdelar.

De nu beslutade projekten omfattar sex företag, fyra universitet, fyra städer och medborgarinitiativ i Sverige samt europeiska partner i deltagande länder, dit resultaten av projekten kommer att spridas. Projekten är en inspiration för andra svenska och europeiska städer som vill utveckla klimatkontrakten. Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.

– Energimyndigheten har samordnat PED med strategiska innovationsprogam Viable Cities vilket har bidragit till ökat intresset hos svenska sökanden samt skapat goda möjligheter till ett utvecklat europeiskt samarbete, i det nya Europeiska investeringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, säger Emina Pasic, programansvarig för Viable Cities vid Energimyndigheten och viceordförande i Europeiska PED programmet.  

Bakgrund till satsningen på Energipositiva stadsdelar

Europa strävar efter och samarbetar för att vara en förebild inom energitransformation och att kontinuerligt minska städers koldioxidavtryck. I städer konsumeras mer än två tredje