Kvartalsrapport nr 1 2021 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Vid utgången av kvartal 1 fanns det anläggningar motsvarande 14,10 TWh under byggnation som planeras att tas i drift före utgången av 2021. I Sverige är 8,64 TWh under byggnation och i Norge 5,46 TWh. Det framgår i kvartalsrapport nr 1 2021 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

I anläggningar under byggnation ingår även anläggningar som är i drift men inte är godkända för tilldelning av elcertifikat. Utöver detta finns projekt i Sverige där investeringsbeslut har tagits och som planeras att tas i drift före utgången av 2021. Dessa projekt är anläggningar som producerar förnybar el och omfattar en beräknad normalårsproduktion på 8,6 TWh.

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 46,43 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat per 1 april 2021. Av denna är 29,29 TWh driftsatt i Sverige och 17,14 TWh är driftsatt i Norge. Enligt Energimyndighetens månadsrapport för januari har ytterligare anläggningar tagits i drift och godkänts under januari månad. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Energimyndighetens och NVEs (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 1 2021 här. På samma sida hittas en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis.

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se.

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat.