Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 49,3 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat per 1 oktober 2021. Av denna är 31,7 TWh driftsatt i Sverige och 17,6 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 3 2021 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Under tredje kvartalet 2021 togs det i drift och godkändes 1,4 TWh i Sverige och 0,2 TWh i Norge. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet med Norge inom elcertifikatsystemet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion. Totalt är det 8,9 TWh under byggnation som planeras att tas i drift före utgången av 2021, med 4,8 TWh i Sverige och 4,1 TWh i Norge. I anläggningar under byggnation ingår även anläggningar som är i drift men inte är godkända för tilldelning av elcertifikat. Utöver detta finns projekt i Sverige där investeringsbeslut har tagits och som planeras att tas i drift före utgången av 2021. Dessa projekt är anläggningar som producerar förnybar el och omfattar en beräknad normalårsproduktion på 32 GWh.

Energimyndighetens och NVEs (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat.  

På grund av förseningar ingår inte siffror för elcertifikatpliktig förbrukning för Norge för tredje kvartalet 2021 i rapporten. NVE och Energimyndigheten kommer så snart som möjligt att uppdatera kvartalsrapport 3 för 2021 med elcertifikatpliktig förbrukning i Norge.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 3 2021 här. På samma sida hittas en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis.

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten. Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat