Nulägesanalys: Utsläppsintensiv industri satsar på teknikskiftande lösningar

Industrin gör stora satsningar på nya tekniker kopplade till bland annat vätgas och elektrifiering för att nå klimatmålen. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys som presenteras inom regeringsuppdraget Industriklivet. En ny breddning av Industriklivet ger möjligheter för industrin att, utöver en minskning av sina egna utsläpp, också bidra till samhällets klimatomställning genom sina produkter och tjänster.

Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige, varav omkring två tredjedelar kommer från processer för tillverkning och bearbetning.

– Ny teknik finns och dessa nya lösningar behöver nu testas, skalas upp och kommersialiseras om vi ska nå klimatneutralitet till 2045, säger Paula Hallonsten, chef för Policyenheten på Energimyndigheten.

Innovativa och teknikskiftande initiativ pågår

I de branscher som har stora processrelaterade utsläpp sker i dag stora satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar för att minska utsläppen.

  • I järn- och stålindustrin, som har de största processrelaterade utsläppen, pågår stora satsningar på fossilfria processer med biobaserade reduktionsmedel eller genom vätgas som har potential att kraftigt reducera eller eliminera dagens utsläpp.

  • I mineralindustrin, som har de näst största processrelaterade utsläppen, pågår satsningar på elektrifiering kombinerat med avskiljning, transport och lagring av koldioxid för att minska branschens utsläpp.

  • I raffinaderi- och kemiindustrin pågår flera initiativ, såsom fossilfri vätgasproduktion med elektrolys, ökad biodrivmedelsproduktion, avskiljning av koldioxid och tillverkning av elektrobränslen.

Samtidigt som satsningar görs för att reducera utsläppen finns det en stor potential inom industrin och el- och värmesektorn att bidra med permanenta negativa utsläpp genom exempelvis avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid. Både teknikskiftande lösningar för att minska processrelaterade utsläpp och negativa utsläpp är fokus för regeringens omfattande satsning Industriklivet.

Industriklivet nulägesanalys 2021.svg

Figuren visar industrins totala utsläpp av fossila växthusgaser fördelat på olika branscher i miljoner ton koldioxidekvivalenter för åren 1990–2019. Källa: Naturvårdsverket och SCB.

Industrin viktig i samhällets klimatomställning

Inom Industriklivet ges sedan årsskiftet också stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Exempelvis har det beviljats stöd för förstudier om kemisk återvinning av plast, vilket möjliggör återvinning av komplexa plaster som inte går med dagens teknik.

– En anläggning för kemisk återvinning av plast, ett så kallat plastreturraffinaderi, kan bidra till minskad klimatpåverkan i samhället på flera sätt. Genom att materialåtervinna minskar utsläppen av växthusgaser och kemiindustrin minskar sitt beroende av fossila råvaror, säger Klara Helstad, chef för enheten Hållbar energi på Energimyndigheten.

Om rapporten

Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential och förutsättningar till utsläppsreduktion samt teknisk utveckling inom området. Samma sak görs även för möjligheterna att uppnå negativa utsläpp i Sverige genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Årets redovisning innefattar också strategiskt viktiga insatser som är viktiga för klimatomställningen i stort.

Rapporten: Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning 2021

Om Industriklivet

Klimatmålet är att Sverige till 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläppen inom industrin som ofta är svåra att komma åt.

Från 2019 kan även stöd ges till permanenta negativa utsläpp, såsom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS). Industriklivet ger från 2021 stöd till så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället.


Nyheter