Nyheter i säkerhetsskyddslagen – Energimyndigheten tillsynsmyndighet inom energisektorn

Den treåriga Säkerhetsskyddslagen kommer från den 1 december i en ny och uppdaterad kostym. Förändringarna i lagen påverkar både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheterna. Energimyndigheten blir tillsynsmyndighet inom energisektorn för enskilda verksamhetsutövare inom fjärrvärme-, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten blir samordningsmyndigheter för den ändrade säkerhetsskyddslagstiftningen som gäller från den 1 december 2021. De ska bland annat ta fram metodstöd för tillsyn och samråd och leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår. Syftet är att underlätta samordning och uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn.

Förändringar för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare:

Verksamhetsutövarnas ansvar ändras från den 1 december och några av förändringarna innebär att:

  • de har en skyldighet att anmäla sig till ansvarig tillsynsmyndighet ifall man bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • säkerhetsskyddschefens roll blir mer framträdande och ansvar och mandat blir stärkt och förtydligat.
  • de ska samråda med sin tillsynsmyndighet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och i samband med vissa säkerhetsskyddsavtal.
  • de kommer behöva ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare, samt genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning när verksamhetsutövaren avser att ingå säkerhetsskyddsavtal.

Några av förändringarna för tillsynsmyndigheterna innebär att:

  • undersökningsbefogenheter införs, vilket ställer krav på den som står under tillsyn. Exempelvis att ta fram information och ge tillträde till områden och lokaler.
  • möjlighet att utfärda förelägganden, som kan förenas med vite.
  • tillsynsmyndigheter får utfärda sanktionsavgifter, för vissa överträdelser enligt säkerhetsskyddslagen, på upp till 50 miljoner kronor.

Löpande uppdateringar

Energimyndigheten kommer fortsatt att löpande uppdatera webbsidorna för säkerhetsskydd. På de sidorna hittar du information om vad ändringarna innebär, var det finns mer information att hämta och hur enskilda verksamhetsutövare ska agera. 

Om Säkerhetsskydd

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: sakerhetssk...@energimyndigheten.se

+

Om säkerhetsskyddslagen

Den 27 oktober 2021 tog riksdagen beslut om förändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den 28 oktober beslutade regeringen om en ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955).

Förändringarna handlar både om nya krav på verksamhetsutövare och nya tillsynsmyndigheter med nya befogenheter. Dessa förändringar börjar gälla redan den 1 december 2021. Förändringarna i säkerhetsskyddslagen har varit kända sedan regeringen överlämnade propositionen till Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet. För mer läsning om bland annat Riksdagens beslut, proposition och säkerhetsförordning se under Relevanta länkar

Nyheter