Nytt test av solcellssystem för villor visar på generellt hög kvalitet

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är som mest 15 procent. Testet visade även att det finns skillnader i hur väl den faktiska produktionen stämmer med leverantörens offert.

Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Under ett års tid har Energimyndigheten testat nio solcellssystem anpassade för villatak. Vi har mätt systemens elproduktion, jämfört systemens effektivitet och funktion samt jämfört testresultaten med den beräknade elproduktionen i leverantörens offert. Vi har även granskat installation, dokumentation, märkning och skyltning.

– Det som gör det här testet speciellt är att vi har testat hela solcellssystem som säljs till villaägare, inte bara enskilda delar. Dessutom har testet pågått i ett helt år vilket är en lång tid i sammanhanget, säger Jonas Pettersson som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.

Testresultaten i korthet

  • Mest el per installerad kilowatt producerar Ikea Solstråle Plus och Energihusgruppens Roofit och Kraftpojkarnas paket Energibolag samt Svea solars Solar stone.

  • Bäst uppskattning av förväntad elproduktion i offerten ger Soltech, Svea solar, Borås elhandel, Ikea och Kraftpojkarna.

  • Bra på dokumentation är Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.

  • Bra på märkning och skyltning är Soltech, Borås elhandel och Kraftpojkarna.

  • Solcellssystem med monokristallina solcellsmoduler kan ta vara på det diffusa solljuset en mulen dag bättre än moduler i tunnfilm.

Några brister har upptäckts

  • Lindabs system Solar roof har haft tekniska problem och fick byta tio av solcellsmodulerna under pågående test.

  • Ikeas Solstråle Plus hade en lös kabel till överspänningsskyddet vid sista granskningen av installationen. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar framöver.

  • Energihusgruppen gav ingen information om uppskattad elproduktion i sin offert. Det är viktig information för att villaägaren ska kunna följa upp om solcellssystemet fungerar bra.

Ett viktigt underlag för kommande EU-krav

Solcellsmoduler och växelriktare har idag varken energimärkning eller ekodesignkrav. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning i förhandlingarna om kommande krav som just nu pågår i EU.

– Särskilt fokus ligger på verkningsgrad, funktionalitet och resurseffektivitet. Där utgör testresultaten ett viktigt tekniskt underlag, säger Peter Bennich, senior rådgivare vid Energimyndigheten.

Så har testet gått till

Testet omfattar nio solcellssystem för villatak. Urvalet är gjort för att omfatta olika varianter på marknaden. I testet ingår både solcellsmoduler i monokristallint kisel och tunnfilmsmoduler. Några är designade för att se ut som tegel- eller plåttak. Ett av systemen har batteri och hybridväxelriktare för att kunna lagra el.

Leverantörernas egna installatörer har monterat solcellssystemen och installationerna har granskats både före och efter avslutat test. Testet har pågått utomhus i Borås sedan juni 2020 och är utfört av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Energimyndigheten.

Opartisk hjälp för dig som vill investera i solelsystem

Ta hjälp av Solelportalen på Energimyndighetens webbplats och kontakta gärna Energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och lokala råd utan att det kostar. 

Solelportalen - en vägledning om solceller

Hitta din energi- och klimatrådgivare

 

Mer information om testet

Långtidstest av solcellssystem för villatak

Installation av solcellssystem för villatak

Nyheter