Svensk medverkan i 8 av 15 transnationella projekt för hållbar mobilitet i städer

Sverige är starkt representerat i ett internationellt program för hållbar mobilitet i städer. 15 transnationella konsortier har fått stöd för att bidra med ny kunskap och hållbara lösningar på området. I åtta av dem deltar svenska aktörer.

– Det är roligt att se att svenska sökanden står sig väl i internationell konkurrens. Att svenska utförare deltar i mer än hälften av projekten ser vi finansiärer som ett tecken på kvalitet och intresse inom ett viktigt område, säger Maria Alm, handläggare på Energimyndigheten.

Gemensamt för de åtta projekten med svenskt deltagande är att de fokuserar på hållbar mobilitet och tillgänglighet, att de har ett användarcentrerat arbetssätt och involverar städer i såväl Sverige som Europa. Projektens tillämpningsområden sträcker sig från gångtrafik och mikromobilitet, som exempelvis el-sparkcyklar, till logistik och så kallad geofencing, vilket är en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.

De svenska parterna delar på drygt 33 miljoner svenska kronor och finansieringen kommer från Formas, Energimyndigheten, och Vinnova.

– I projekten deltar en mängd olika aktörer, från såväl akademi och institut som offentlig sektor, näringsliv och ideella organisationer. Därtill kommer vi finansiärer verka för att möjliggöra kunskapsutbyten mellan projekten och en bredare allmänhet, säger Maria Alm.

Projekten förväntas starta i maj 2021 och kommer att löpa i tre år.

Projekt med svenskt deltagande

Awaken Sleeping Assets
CATAPULT
COCOMO
Dynamic Mobility Nudge
EASIER
GEOSENCE
TAP for uncertain futures
WALKURBAN

Om programmet

Projekten har beviljats inom ramen för det internationella samarbetet Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe och programsatsningen ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity.

Detta är den första gemensamma utlysningen inom programmet. Formas, Energimyndigheten och Vinnova finansierar de svenska deltagarna. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för att, i nära samverkan med Formas och Vinnova, administrera projektens svenska parter.

Läs mer om satsningen och kommande satsningar inom området samt ta del av information om de beviljade projekten på JPI Urban Europes webbsida