Rådet för hållbara städer vill stärka kommunernas omställningsarbete

Nu har Rådet för hållbara städer publicerat sin årliga rapport som redovisar genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling, och som myndigheterna i Rådet ska genomföra i samverkan.

Rapporten innehåller samverkansåtgärder som ska genomsyras av perspektiven helhetssyn, omställningskraft och samverkan och årets rapportering innehåller flera konkreta åtgärder för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer.

Rapporten kan laddas ner från webbplatsen Hållbar stad som är Rådets gemensamma webbplats.

Utgångspunkter i arbetet är Agenda 2030

Rådet utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, om hållbara städer och samhällen, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”. Rådet ska också fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling.

Energimyndighetens arbete med hållbara städer

Energimyndigheten har flera uppdrag med bäring på frågor som rör hållbara och smarta städer. Uppdragen rör allt från forskning- och innovation och projektstöd till demonstrationer, nätverk och kunskapsstöd. Några exempel på uppdrag och satsningar som rör hållbara och smarta städer finns att läsa här.

Mer om Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer utgörs av myndighetschefer för elva nationella myndigheter samt en representant från kommunerna genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en representant från länsstyrelserna.

Alla myndigheter inom Rådet ska arbeta tillsammans inom ramen för sina ordinarie uppdrag kring frågor om hållbar stadsutveckling. I uppdraget ingår att varje år lista ett antal konkreta åtgärder som medlemmarna ska göra tillsammans.

Rådet för hållbara städer inrättades i december 2017 och uppdraget pågår fram till maj 2022.

Mer information om Rådets arbete finns att ta del av på Rådets gemensamma webbplats.