Sveriges energisystem 2050 – så kan det se ut

Klimatomställningen driver fram en övergång från fossila bränslen till eldrift och biobränslen. Sverige har goda förutsättningar för ökad elproduktion men det medför utmaningar som behöver hanteras i god tid.  Bioenergi kommer att vara en viktig pusselbit fast här finns risk för målkonflikter. Vi ser också att Sverige behöver arbeta mer med energieffektivisering. Det är några av slutsatserna i Energimyndighetens rapport Långsiktiga scenarier över energisystemet som släpps idag.

I rapporten Långsiktiga scenarier över energisystemet tar Energimyndigheten sig an helheten i energisystemet och identifierar några av de utmaningar som kan uppstå.

– En av de stora utmaningarna är hur vi på klokast sätt ska använda den svenska bioenergin under de kommande 10-15 åren för att nå de politiska energi- och klimatmålen. I vårt arbete ser vi inte att vi kommer att nå energieffektiviseringsmålet till 2030, och det är bara att konstatera att i ett växande energisystem under åren efter 2030 måste vi använda energin på ett mer effektivt sätt, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten:

Bioenergi är en betydelsefull energikälla men det finns utmaningar att hantera vid en kraftigt ökad efterfrågan i transportsektorn

Bioenergi är, och kommer fortsatt att vara, en viktig energikälla i det svenska energisystemet och en betydelsefull pusselbit för att nå energi- och klimatpolitiska mål.

Efterfrågan på biodrivmedel kan förväntas öka till 2030, vilket främst beror på skärpningar inom reduktionspliktssystemet för bensin och diesel (det vill säga krav på ökad inblandning av biodrivmedel). Även inom flyget väntas efterfrågan på förnybart flygbränsle att öka.  

Att öka biodrivmedelsanvändningen kräver arbete för att säkerställa ett hållbart biomassauttag och att sträva efter ökad energieffektivisering.  

Det krävs ytterligare insatser för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030

Det svenska energieffektiviseringsmålet till 2030 nås inte i scenario­analysen. En viss effektiviseringstakt ingår i användarsektorerna, men den räcker inte för måluppfyllelse. Det är viktigt att fortsätta arbeta med effektiviseringsåtgärder och öka takten framöver.

Elanvändningen förväntas öka men Sverige har goda förutsättningar att öka elproduktionen

Elanvändningen väntas öka kraftigt som ett sätt att nå klimatmål, eftersom vi ser en omställning från fossila bränslen till el. Vi ser också en kommande ökad elanvändning i och med att samhället blir allt mer digitaliserat och fler datacenter etableras, samt inom transportsektorn. I takt med denna utveckling kommer det att vara viktigt att säkerställa en h&a