Tolv nya forskningsprojekt ska öka förståelsen för komplexa samband i energisystemet

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd till tolv projekt som ska bidra med nya perspektiv på energi- och klimatfrågornas samspel med samhället och dess aktörer. Stödet ges inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM).

– Samhället behöver agera här och nu för att skapa ett hållbart energisystem för alla. Projekten som nu får stöd kommer kunna bidra med nödvändig kunskap om hur olika aktörer, på olika samhällsnivåer, kan bidra till den hållbara energiomställningen, säger Marie Claesson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

De beviljade projekten har gemensamt att de alla samverkar med samhällsaktörer på olika nivåer, som medborgare och beslutsfattare, vilket skapar goda förutsättningar för att kunskapen omsätts till handling som bidrar till samhällsförändring.

Flera av projekten kommer att studera den enskilda människans roll i energisystemet. Ett projekt studerar hur medborgarengagemang kan omhändertas och nyttjas i energiomställningen. Ett annat hur digitala tjänster kan användas för att få hushåll delaktiga i att skapa ökad flexibilitet i elsystemet. Ett tredje studerar vilka möjligheter och utmaningar som distansarbetet innebär i strävan efter mer energieffektiva städer.

Bland projekten som får stöd finns även projekt som studerar frågor på samhällsnivå. Exempelvis undersöker ett projekt hur koldioxidbudgetar kan integreras i regional energi- och klimatpolitik. Ett annat projekt studerar hur samhällets väg till energiomställning påverkas av företags löften om genomförande av olika miljö- och klimatfrämjande åtgärder.

Läs mer om de nya projekten i MESAM

Framtiden för evenemang- och mötesindustrin i ett transporteffektivt samhälle efter COVID-19

Projektet undersöker hur evenemangs- och mötesindustrin kan fortsätta utvecklas i ett samhälle där reseintensiva produkter och tjänster har flyttat till digitala plattformar. Projektet genererar kunskap som stöder utformningen av politiska styrmedel som kan stimulera utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.

Projektledare: Linköpings universitet

När klimatet kräver att vi avstår: från forskning till handling

Syftet med projektet är att pröva aktuella forskningsresultat rörande vad som leder till att människor minskar sin energianvändning och ändrar sina vanor. Projektet kommer därmed att bidra till att utveckla omställningspraktiken, särskilt när det gäller att få människor att minska sin energianvändning eller avstå från energianvändning. Projektet fokuserar på fyra organisationer som arbetar för minskad energianvändning. 

Projektledare: Södertörns högskola

Hemarbetet, pandemin och den energisnåla staden – omställningens möjligheter, utmaningar och spänningar

Projektets syfte är att öka kunskapen om distans-/hemarbetets möjligheter och utmaningar i en fortsatt omställning mot ett ekologiskt och socialt hållbart arbets- och vardagsliv och för utvecklingen av energieffektiva städer och regioner.

Projektledare: Göteborgs universitet

Är digitalisering gynnsam för alla? Målkonflikter i elmarknaden för hushållskunder

Projektets övergripande mål är att bidra till ny kunskap om eltjänster som använder sig av digital teknik för att överbrygga de målkonflikter som kan uppstå mellan elföretag och hushåll i strävan efter ett fossilfritt elsystem. Projektet genomför åtta fallstudier där man jämför nya digitala tjänster som erbjuds av såväl befintliga som nystartade elbolag i syfte att uppmuntra hushåll att bidra med ökad flexibilitet till elsystemet.

Projektledare: Linköpings universitet

En klimatsmart ekonomi - med fokus på lokalt lärande och kostnader för implementering av teknik med låga koldioxidutsläpp i Sverige

Syftet med det projektet är att utveckla kunskap kring implementering av ny energiteknik, lokalt lärande och relaterade kostnadsminskningar. Projektet fokuserar på två typer av sociotekniska system i Sverige - byggnadsintegrerade solceller och energieffektiva byggnader. Forskningen beaktar även behovet och utformningen av styrmedel för lokalt lärande och relaterade möjligheter att minska implementeringskostnaderna.

Projektledare: Lunds universitet

Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet

Projektet syftar till att skapa en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystem, samhälle, miljö och klimat. Energisystemet är komplext med en rad aktörer och målkonflikter. En pedagogisk utmaning är att öka aktörers förståelse för varandra utifrån ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla ett simuleringsbaserat megaspel. Megaspelet synliggör genom simulering en region och visar maktförhållanden, föreställningar och värderingar kopplat till behov, produktionssätt och konsekvenser för miljö och klimat.

Projektledare: Linköpings universitet

Miljöutfästelser inom energisystemet – kritiska rättsliga och retoriska perspektiv

Projektets övergripande syfte är att öka förståelsen för de miljöutfästelser som företag och organisationer gör samt att undersöka hur sådana utfästelser bättre kan regleras för att bidra till ett hållbart och rättssäkert energisystem. Projektet kombinerar rätts- och retorikvetenskapliga perspektiv för att utveckla ett teoretiskt ramverk ämnat att förklara miljöutfästelsernas funktioner i dagens energisystem samt ta fram konkreta förslag på olika regleringsalternativ för miljöutfästelser.

Projektledare: Uppsala universitet

Interaktionsdesign för ett soldrivet Internet

Projektets övergripande mål är att uppmuntra till en mer energimedveten internetanvändning genom att öka kunskapen om begränsningsbaserade designprinciper och -mönster för interaktionsdesign. Detta sker genom utveckling och undersökande av konceptet "soldrivet internet" tillsammans med hushåll och industriaktörer. Projektet utvecklar en testbädd med en soldriven webbserver och fem soldrivna webbplatser som testas och utvärderas av användare och industriaktörer.  

Projektledare: Kungliga tekniska högskolan

Problem med nedgrävning? Visioner för kolinfångning och lagring i Skandinavien

Projektets övergripande mål är att undersöka de visioner (”imaginaries”) för kolinfångning och lagring (CCS) som existerar inom det skandinaviska energisystemet och analysera de möjligheter, motsättningar och avvägningar som karaktäriserar dessa visioner. Projektet kartlägger relevant dokumentation, diskurser och nyckelaktörer för att identifiera visionerna, genomför en kritisk analys av dessa tillsammans med nyckelaktörer och allmänhet samt tar fram policyrekommendationer som gör det möjligt för beslutsfattare att fatta informerade och välavvägda beslut kring CCS. 

Projektledare: Lunds universitet

Integrering av regionala koldioxidbudgetar i regional klimatpolitik

Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om den roll svenska län kan spela i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Detta sker genom att projektet tillsammans med tre utvalda län undersöker integreringen av ett koldioxidbudgetmål i den regionala klimatpolitiken såväl som bredare regionala politiska mål och strategier. Projektet utgår från de regionala koldioxidbudgetar som tagits fram för Västra Götaland, Västerbotten och Östergötlands län och undersöker frågeställningen med hjälp av workshops med intressenter, intervjuer och dokumentstudier vilket resulterar i en jämförelse mellan länen.

Projektledare: Uppsala universitet

Regenerative Energy Communities – konstnärliga och kollektiva energiexperiment för resilient jordbruk

Projektets övergripande mål är att med hjälp av medborgarforskning belysa nya perspektiv på resurseffektiv energianvändning och energipraktiker genom att undersöka hur småskaliga energiprototyper kan användas i lokala odlingsgemenskapers arbete med regenerativt jordbruk. Genom kreativa workshops med stadsodlare och andra nyckelaktörer utvecklas prototyperna i en samskapande process och sprids sedan vidare till en intresserad allmänhet.

Projektledare: Linköpings universitet

Lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem

Det övergripande syftet med projektet är att utforska vilken roll lokalt ägandeskap kan spela i energiomställningen. Projektet undersöker vilka möjligheter och risker som olika typer av lokalt ägandeskap medför, hur lokalt ägandeskap kan organiseras för att stötta energiomställningen och vilka rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer som behövs för ett framgångsrikt lokalt ägandeskap.

Projektledare: Uppsala universitet