Uppdrag att utforma framtidens strategiska innovationsprogram

Regeringen ger Vinnova, Formas och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla framtidens strategiska innovationsprogram. Programmen ska bidra till resurseffektivitet och hållbarhet för att öka samhällsnyttan och den globala konkurrenskraften för svenska företag.

Foto: Vinnova.

Nästa generations innovationsprogram ska enligt regeringsuppdraget ha en tydlig riktning mot hållbar omställning inom strategiskt viktiga områden för Sverige. Programmen ska även bidra till ökad kunskap och strategiska satsningar för stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

– Det är i samhandling mellan det offentliga, privata, vetenskaps- och civilsamhällena som de hållbara lösningarna behöver tas fram. Tack vare detta uppdrag kan vi tre myndigheter och övriga samhällets aktörer kraftsamla och lägga in en ännu högre växel i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Uppdraget till myndigheterna utgår från regeringens forsknings- och innovationsproposition. Här anges bland annat att programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Nuvarande strategiska innovationsprogram är framgångsrika

Det finns erfarenheter och lärdomar att dra från arbetet med de nuvarande 17 strategiska innovationsprogrammen som kommer att vara värdefulla i arbetet. Utvärderingar visar att de aktörsdrivna programmen bidrar till betydande kraftsamling inom sina områden, fler aktörer från olika delar av samhället samverkar och nya innovationer och processer uppstår i programmens spår. Även nuvarande strategiska innovationsprogram finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Pressmeddelande: Energimyndigheten, Formas och Vinnova i samverkan för en mer hållbar framtid - Regeringen.se

Läs mer om nuvarande strategiska innovationsprogram: www.vinnova.se/sip