Energimyndigheten stöttar forskning om biokolproduktion integrerat i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor

Storskalig biokolproduktion integrerad i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor kan bidra till fossilfria produkter från järn- och stålindustrin. Nu har Energimyndigheten beslutat att ge stöd med 12 miljoner kronor till forskning om produktion av biokol inom ramen för Industriklivet.

Järn- och stålindustrin är viktig för Sverige, både för export och sysselsättning. Produkterna används inom många områden som till exempel konstruktion av broar och bilar. Samtidigt står järn- och stålindustrin för 7–9 procent av de globala koldioxidutsläppen. I Sverige är motsvarande siffra cirka 12 procent. Den största andelen utsläpp uppstår när man använder fossilt kol för att reducera järnmalm till järn.

Biokol är däremot kol baserat på förnybara råvaror. I Sverige finns ingen storskalig produktion av biokol som uppfyller järn- och stålindustrins krav och därmed kan ersätta det fossila kolet som används idag. I det här projektet ska biokol produceras i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor av sorten fluidiserad bädd. Den sortens pannor är vanliga i Sverige och lämpar sig särskilt bra för omvandling av biomassa och avfall.

– Biokol behövs för att järn- och stålindustrin ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser och för att vi ska nå klimatmålen. Det är positivt att flera aktörer samlas kring utvecklingen för att ta nästa steg med stöd från Industriklivet, säger Klara Helstad, chef på enheten hållbar industri på Energimyndigheten.

Tillsammans med energibolaget E.ON., teknikutvecklarna BioShare AB, Luleå Tekniska universitet och RISE -Research Institute of Sweden, ska nu Chalmers Tekniska högskola utforska möjligheten att producera biokol i kraft- och fjärrvärmepannor. Projektet går från labb-skala, via reaktormodellering, till försök i befintliga pannor. Forskningen omfattar biokolets egenskaper och hur de kan styras. Pannorna kommer i sin tur att delas upp i två delar där en del fortsätter producera värme/ånga/el och den andra delen producerar biokol. Målet är att ta fram en flexibel process för implementering i stor skala. Det färdiga biokolet är därefter tänkt att testas i produktionsprocesser vid både Höganäs AB och SSAB.

– Det är ett stort steg i rätt riktning att utveckla kunskap och teknik som ser till att ta vara på vår redan befintliga infrastruktur för att också producera biokol storskaligt och kostnadseffektivt. På det sättet omvandlas biomassa, vårt gröna kol, till en högvärdig produkt samtidigt som vi minskar CO2 utsläppen och ökar Sveriges resursautonomi, säger David Pallarès, professor på Chalmers och projektledare.

– Biokol och detta projekt är en viktig del av den teknikutveckling och forskning som behövs för att vi ska kunna bidra till den så viktiga energiomställningen, säger Anders Svensson, chef för teknikutveckling inom E.ON Energiinfrastruktur.

Om Industriklivet

Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Industriklivet omfattar totalt ca 909 miljoner kronor 2022 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2029. Industriklivet är en del av EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), Sveriges återhämtningsplan.

+

Projektparter

Chalmers tekniska universitet bedriver bland annat forskning inriktad mot fluidiseringsteknik och dess tillämpning i form av industriella processer med relevans i omställningen av energisystemet.

Luleå tekniska universitet bedriver bland annat forskning inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

E.ON producerar, distribuerar och säljer förnybar energi i form av el, fjärrvärme och kyla till privatpersoner och företag, så att vardagen fungerar och samhället utvecklas. För att skapa en hållbar framtid hjälper vi samhället att ställa om med leveranssäkra elnät, elektrifierar transporter och hittar nya och innovativa källor till förnybar energi.

BioShare utvecklar tekniklösningar för samproduktion av ytterligare produkter vid sidan av el och värme från kraftvärmeverk.

Höganäs AB är världens största tillverkare av metallpulver med tyngdpunkt på järn- och stålpulver. Vår vision är att inspirera industrin att göra mer med mindre. Höganäs ABs ambition är att bli världens första tillverkare av metallpulver med netto-noll klimatpåverkan.

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB siktar på att bli det första stålföretaget i världen att erbjuda fossilfritt stål på marknaden 2026.[OW1]   [OW1]Länklista eller utfällbar punktlista

Nyheter