Fortsatt hög elproduktion och elexport under 2021

Under 2021 ökade både elproduktionen och elanvändningen i Sverige. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än 2020. Nu publiceras Energimyndighetens preliminära årssammanställning av elstatistik för 2021.

Totalt under året var elproduktionen cirka 166 TWh och elanvändningen 140 TWh. Detta motsvarar en ökning med cirka 4 procent för bägge kategorier jämfört med år 2020. Sammantaget uppgick den förnybara andelen av elproduktionen till cirka 68 procent.

Fördelningen av elproduktion för de olika kraftslag 2021

  • Vattenkraft: I likhet med tidigare år var vattenkraften det kraftslag som producerade mest el, totalt 70,6 TWh. Det är marginellt mindre än år 2020.

  • Kärnkraften bidrog också till en stor andel av Sveriges totala elproduktion med 51 TWh, en ökning med cirka 8 procent jämfört med föregående år.

  • Konventionell värmekraft bidrog med 15,5 TWh, en ökning med något över 20 procent. Kraftvärmen ökade sin produktion med nästan 40 procent jämfört med 2020.

  • Vindkraften producerade 27,4 TWh vilket är marginellt mindre än under 2020. Under året producerades mest el från vindkraften i oktober och minst i juni.

  • Solkraften producerade 1,1 TWh, en ökning på 40 procent jämfört med 2020. Elproduktionen från solen har ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av anläggningar. Trots utbyggnaden utgör solkraften en liten andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. År 2021 var andelen cirka 1 procent.

Diagrammet nedan visar kraftslagens andel av elproduktionen 2021

Kraftslagens andel av elproduktionen 2021.svg

Fortsatt hög nettoexport av el

Både importen och exporten av el i Sverige minskade under 2021. Importen av el uppgick till 8,3 TWh, en minskning med drygt 30 procent. Exporten av el uppgick till 33,9 TWh, en minskning med 8 procent. Sett över året som helhet exporterade vi mer el än vi importerade. Detta innebär en nettoexport av el på 25,6 TWh 2021, vilket är något högre än under 2020 (25,0 TWh).

Mest el exporterades till Finland och mest import kom från Norge. Siffrorna för 2021 innebär att det är 11:e året i rad som Sverige har en nettoexport av el på årsbasis. Senaste året då Sverige hade en nettoimport av el på årsbasis var 2010.

+

Om undersökningen

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. På uppdrag av myndigheten producerar Statistiska Centralbyrån (SCB) varje månad elstatistik där Energiföretagen Sverige levererar delar av underlaget. I undersökningen ingår större och medelstora producenter och användare inom industrin, dessutom gas-, värme- och vattenverk samt järn- och spårvägar.

De uppgifter som rapporterats in räknas upp till den nivå som motsvarar den totala elförbrukningen inom respektive bransch.  I samband med publicering av elstatistiken för helåret 2021 publiceras även elstatistik för december månad och leverantörsbyten på SCB:s webbplats.

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör (scb.se)

Elproduktion och elanvändning i Sverige 2021 och 2020, TWh

2021
2020
Förändring i procent
Tillförsel
Produktion inom landet
165,5
159,7
3,6%
Vattenkraft (inkl pumpkraft), netto
70,6
71,2
-0,9%
Vindkraft
27,4
27,6
-0,8%
Solkraft
1,1
0,8
40,1%
Kärnkraft, netto
51,0
47,3
7,9%
Konventionell värmekraft, netto
15,5
12,8
20,6%
            mottryck, industriellt
6,5
6,1
6,2%
            mottryck, kraftvärmeverk
7,9
5,7
38,4%
            Kondens
1,1
1,0
7,1%
            gasturbin m.m.
0,0
0,0
51,5%
Bruttoöverföring till Sverige (import)
8,3
11,8
-29,5%
Summa tillförsel (inkl. import)
173,9
171,5
1,3%
Användning
Bruttoöverföring från Sverige (export)
33,9
36,8
-7,9%
Användning inom landet
139,9
134,7
3,9%
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33)
48,3
47,6
1,3%
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35–36)
3,6
3,8
-3,7%
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI 49)
2,8
2,6
8,1%
Bostäder, service m.m.
75,4
71,5
5,4%
      Bostäder, temperaturkorrigerat
76,5
76,2
0,4%
Förluster
9,9
9,3
7,4%
     Stamnätsförluster
4,2
3,9
6,3%
     Övriga förluster
5,8
5,3
8,2%
Summa användning (inkl. export)
173,9
171,5
1,3%
Nettoexport
25,6
25,0
2,3%

Nyheter