Ny rapport: Svenska biodrivmedel har fått bättre klimatprestanda

Sveriges användning av drivmedel ökade under 2021 efter den nedgång som covid-19 pandemin bidrog till under 2020. Trots ökad användning har växthusgasutsläppen från drivmedel inte ökat. Förklaringen är reduktionsplikten som driver på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Under 2021 ökade mängden biodrivmedel med 1,7 TWh jämfört med 2020 och utgjorde nästan en fjärdedel av allt drivmedel. Biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten minskade med 0,3 TWh.

– Det här visar att reduktionsplikten är viktig för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, inte minst etappmålet om 70 procents utsläppsminskning för inrikes transporter till 2030, säger Sara Sundberg, chef för enheten för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten.

Biodrivmedlen blir allt bättre

De biodrivmedel som används i Sverige har också fått en bättre klimatprestanda, det vill säga att utsläppsminskningen jämfört med ett fossilt alternativ blir större.

– Ju bättre klimatprestanda biokomponenterna har desto enklare blir det att uppfylla reduktionsplikten. För 2021 kan vi se en väsentlig förbättring av klimatprestandan för de biodrivmedel som används i Sverige, särskilt inom reduktionsplikten, säger Noak Westerberg, handläggare på Energimyndigheten.

Ny reduktionsplikt införd för flygfotogen

Under 2021 ökade reduktionsnivåerna i reduktionsplikten till 6 procent för bensin och 26 procent för diesel. Det infördes även en ny reduktionsplikt för flygfotogen, där är reduktionsnivån 0,8 procent. Tre av fem leverantörer har inte lyckats uppfylla kravet och har behövt betala reduktionspliktsavgift.

Andel förnybara drivmedel över tid

Diagrammet visar energimängden av drivmedel fördelat på fossilt och förnybart samt den förnybara andelen över tid

Diagrammet visar energimängden av drivmedel fördelat på fossilt och förnybart samt den förnybara andelen över tid.

Vad är reduktionsplikt?

Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin, diesel och flygfotogen genom att blanda in biokomponenter i drivmedlen för att minska klimatpåverkan med en viss procent. När man beräknar reduktionsnivåer jämför man klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet. Lyckas drivmedelsleverantören inte uppfylla reduktionsplikten måste de betala en reduktionspliktsavgift. Hur stor utsläppsminskningen blir beror på inte bara på mängden biokomponenter som blandas in, utan också på komponenternas klimatprestanda.

Reduktionsplikt

Drivmedel 2021

Energimyndigheten släpper årligen en rapport som beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel. Årets rapport beskriver resultatet för drivmedel som levererats under samt till och med 2021.

Nyheter