Nytt uppdrag till Energimyndigheten om energibesparing i statliga myndigheter

För att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern är energieffektivisering en viktig åtgärd. Nu har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta övriga myndigheter och den offentliga sektorn i arbetet med att spara in på elanvändningen.

Regeringen har beslutat om att ge statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder. Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att samla in hur mycket el de statliga myndigheterna använder. Redovisningen ska ske månadsvis till och med den 31 mars 2023.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning.

I uppdraget ingår även att bistå myndigheterna med råd och information om hur de kan minska sin elanvändning.

– Energimyndigheten har expertkunskap inom energiområdet och erfarenhet av att arbeta med energibesparing och energieffektivisering. Vi ser det som viktigt att stödja den offentliga sektorn i att använda energin på ett klokare sätt, speciellt i dessa tider, säger generaldirektör Robert Andrén.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 31 maj 2023. I slutredovisningen ingår en redogörelse för hur mycket respektive myndighet har minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

Energimyndigheten omfattas även själv av uppdraget om att vidta energibesparingsåtgärder. Regeringen ger också länsstyrelserna i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder.

Länsstyrelserna ska samverka med Energimyndigheten när det gäller att ge förslag på effektiva åtgärder.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (regeringen.se)

Nyheter