Produktion och användning av biogas ökade 2021

Produktionen av biogas i Sverige 2021 ökade med cirka 5 procent, året innan var ökningen 2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Produktionen av svenskproducerad biogas har ökat 15 år i rad och är nu på cirka 2,3 TWh år 2021, vilket kan jämföras med Borås kommuns totala energianvändning av el, bränslen och fjärrvärme (källa kommunal och regional energistatistik).

Svenskproducerad biogas ökade med cirka 5 procent

Den totala produktionen av biogas i Sverige år 2021 ökade cirka 100 GWh eller 4,8 procent jämfört med 2020. Det är en förbubbling av 2020 års ökning på cirka 50 GWh. Produktionen av biogas ökade i samrötnings-, gårds- och industrianläggningar men var i stort sett oförändrad för de övriga anläggningarna.
Vid avloppsverk, och samrötningsanläggningar uppgraderas merparten av biogasen medan från industrianläggningar används främst biogasen för industriell användning och värmeproduktion eller facklas. Medan övriga anläggningar använder biogasen på ett mer varierat sätt.

Användning av svenskproducerad biogas (GWh) uppdelat på anläggningstyp, år 2021.

Anläggnings-typ
Värme*
El**
Uppgra-dering
Industriell anv.
Övr. anv.
Fack-ling
Saknad data/ förluster
Summa
Avlopps-reningsverk
194
10
419
1
0
86
1
711
Samrötnings-anläggningar
67
9
1 053
8
13
42
4
1 196
Gårds-anläggningar
28
13
25
0
0
2
12
78
Industri-anläggningar
47
3
11
51
0
37
0
150
Deponier
82
4
0
0
2
42
-1
130
Förgasning
0
0
0
0
0
0
0
0
Summa
418
40
1 508
60
15
210
15
2 265

* Inklusive värmeförluster och internförbrukning. Det går därför inte utläsa hur stor andel av värmen som faktiskt nyttiggörs. För gårdsanläggningar och några gårdsbaserade samrötningsanläggningar redovisas endast nyttiggjord värme, värmeförluster redovisas i stället som Saknad data.
** Producerad el.

Länsvis fördelning av antal anläggningar, rötkammarvolym och biogasproduktion

Länsvis redovisning av antal biogasanläggningar och biogasproduktion, år 2021.

Län
Anlägg-ningar (antal)
Biogas från rötning (GWh)
Deponi-gas (GWh)
Total produktion (GWh)
Förändring mot 2020 (%)
Blekinge
7
20
0
20
7%
Dalarna
11
25
1
26
-4%
Gotland
2
34
0
34
-6%
Gävleborg
7
36
1
36
10%
Halland
14
115
0
115
7%
Jämtland
10
10
3
12
-6%
Jönköping
14
76
6
82
41%
Kalmar
13
63
5
68
11%
Kronoberg
7
38
0
38
2%
Norrbotten
7
30
3
33
3%
Skåne
45
422
36
458
5%
Stockholm
17
343
31
373
3%
Södermanland
8
39
10
48
1%
Uppsala
8
63
1
64
-15%
Värmland
9
12
1
13
-8%
Västerbotten
6
53
1
54
-8%
Västernorrland
13
91
6
96
-4%
Västmanland
10
70
8
78
9%
Västra Götaland
46
316
15
331
10%
Örebro
12
113
4
117
10%
Östergötland
15
167
0
167
2%
Summa
281
2 135
130
2 265
4,8%

Anm.: Antal anläggningar och rötkammarvolym avser anläggningar i drift under 2021 eller som varit ur drift högst två år.

De regionerna med störst biogasproduktion finns i Skåne (20 procent), Stockholm (17 procent) och Västra Götaland (15 procent). Produktionen har ökat i 14 län d.v.s. två tredjedelar av länen, med störst produktionsökning i Västra Götaland (+31 GWh), Jönköping (+24 GWh) och Skåne (+23 GWh). Störst procentuella produktionsökning har skett i Jönköping (+41 procent) följt av Kalmar (+11 procent). Produktionen har minskat i sju län, med störst minskning i Uppsala (-11 GWh) och Västerbotten (-5 GWh).

Läs statistiken som tabeller och diagram i excel (energimyndigheten.se)

Nyheter