Sverige har uppnått de energipolitiska målen med god marginal

Samtliga energipolitiska mål för 2020 uppnåddes med god marginal, flera av målen nåddes långt i förtid. Det framkommer i Energimyndighetens rapport Energiindikatorer som följer upp dessa mål årligen.   

Rapporten Energiindikatorer har publicerats sedan 2002 och det här blir därmed den tjugonde rapporten. Det sammanfaller passande nog med uppföljningen av de energipolitiska målen för 2020.

– Vi kan med glädje konstatera att Sverige nådde samtliga mål för 2020, flera långt i förväg. Nu blickar vi framåt, mot målen som ska vara uppfyllda till 2030, 2040 och 2045 för att nå ett hållbart energisystem och samhälle. I den turbulenta omvärld vi nu befinner oss i är det direkt avgörande att vi inser hur viktig den gröna omställningen är för både försörjningstrygghet och klimatarbetet, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Årets rapport sträcker sig till utgången av 2021 och effekter av Rysslands krig mot Ukraina behandlas därmed inte.

Sverige nådde målen till år 2020 med god marginal

  • Sverige uppnådde målet om 50 procent förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning redan 2012. 2020 var andelen 60 procent.
  • Sverige uppnådde målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn 2011. 2020 uppgick andelen förnybar energi i transportsektorn till drygt 24 procent.
  • Sverige uppnådde målet om 20 procent effektivare energianvändning 2019, det betyder att energiintensiteten var 20 procent lägre jämfört med 2008. 2020 var energiintensiteten 23 procent lägre än 2008. Energiintensitet definieras som total tillförd energi i relation till total BNP.
  • Det svensk-norska målet om 28,4 TWh förnybar elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet nåddes under maj 2019. Det samlade målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2030 nåddes under våren 2021.

Fler laddningsbara fordon i trafik och mer förnybar elproduktion

Elektrifieringen av transportsektorn fortsätter i takt med att antalet laddbara fordon i trafik ökar. Under 2021 ökade antalet laddhybrider och elbilar i trafik med 68 procent jämfört med föregående år. 

– Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, och omställningen av transportsektorn är mycket viktig för att uppnå det. De senaste åren ser vi att nybilsköparna alltmer väljer elfordon. Under 2021 nästan dubblerades antalet elbilar i trafik, säger Maria Westrin, chef för enheten för energimarknader på Energimyndigheten. 

År 2020 stod den förnybara elproduktionen för 69 procent av den totala elproduktionen. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2019. Det beror på högre elproduktion från vattenkraft och vindkraft men också på att det var en lägre elproduktion 2020 jämfört med 2019.

Ett händelserikt år på elmarknaden

Efter ett 2020 med rekordlåga elpriser blev 2021 ett år med rekordhöga elpriser och historiskt stora prisskillnader mellan elprisområden i Sverige. De höga elpriserna var bland annat en effekt av ökad global efterfrågan på energi i och med att samhällen återöppnade efter covid-19-pandemin, i kombination med begränsningar i produktionen.

Diagram som visar elspotpriser i månadsmedelvärden i Sverige per elområde

Figur: Elspotpriser i Sverige per elområde, månadsmedelvärden november 2011 till februari 2022, SEK/MWh. Källa: SKM Market Predictor

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige. Utöver den direkta kopplingen till de energipolitiska målen ger rapporten en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Ny indikator om energikostnadernas andel av disponibel inkomst

I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet, jämställdhet, trygg energiförsörjning samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. Nytt för i år är en indikator som tittar på energikostnadernas andel av den disponibla inkomsten i småhus. Det är en fråga som är i fokus i och med alltmer fluktuerande energipriser. Det är ett krav från EU att följa upp och lokalisera sårbara grupper som kan sägas leva i energifattigdom. Årets utformning av indikatorn är ett första steg som kommer utvecklas för att passa in i den svenska kontexten.

Energimyndigheten har mer framåtblickande analyser i långsiktiga scenarier och kortsiktiga prognoser.

Nyheter