Uppdrag att hitta 90 TWh i havet i full gång

Hur kan vi öka energiutvinningen till havs? Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att peka ut nya områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år.

För att möta det ökade behovet av el som krävs för industrins omställning och bidra till att långsiktigt lösa underskottet av elproduktion i framför allt södra Sverige behöver vi investera i ny, hållbar och konkurrenskraftig elproduktion. Ett led i detta är att öka energiutvinningen till havs. Numera finns det nästan inga tekniska begränsningar för vart i det svenska havet man kommer kunna bygga vindkraftverk, men det finns få områden utan intressekonflikter. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att tillsammans med åtta andra myndigheter ta fram ett förslag lämpliga områden och hitta lösningar där vindkraft och andra intressen, som till exempel fiske och naturvård, kan samsas. Målet är att alla myndigheter ska vara eniga om förslaget. Det kommer sedan fungera som underlag till de nya havsplanerna som Havs- och vattenmyndigheten har i uppgift att ta fram till december 2024.

Vad händer just nu? 

Nu är uppdraget i full gång och Energimyndigheten har under våren informerat deltagande myndigheter om arbetet framåt. Vi har även tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten informerat övriga myndigheter, kommuner och intressenter inom berörda branscher. Under hösten fortsätter arbetet genom dialog mellan uppdragsmyndigheterna. Vill du veta mer om uppdraget med att hitta 90 TWh till havs? På projektets webbsida finns det information om bakgrunden och vilka myndigheter och andra intressenter som är med och tycker till i uppdraget. Där finns även kommande aktiviteter och leveranser listade. 

Om havsplanering 

Havsplanering är ett sätt att vägleda om hur havet ska användas och tar hänsyn till såväl näringspolitiska som sociala och miljömässiga mål. Sverige har tre havsplaner: en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet.


Nyheter