Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli 2022 trädde ändringar i kraft på ekodesign- och energimärkningsområdet som en följd av EU:s nya marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020.

Ändringarna innebär att Energimyndigheten numera har uttryckligt lagstöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör och fysiskt kontrollera en produkt.

Energimyndigheten får även, om det anses nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås, införskaffa ett varuprov under dold identitet (så kallad mystery shopping). Som en sista utväg och för att utesluta en allvarlig risk, ges Energimyndigheten även befogenhet att få innehåll på webbsidor avlägsnade eller att åtkomsten begränsas till dessa.

Ändringarna görs dels i lagen (2008:112) om ekodesign, dels i lagarna (2018:550) och (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning.

Ändringarna är i huvudsak de samma i de tre lagarna och handlar om att ge Energimyndigheten som marknadskontrollmyndighet på området, de befogenheter avseende marknadskontroll som följer av EU:s marknadskontrollförordning.    

Nyheter