Utvärdering: Sveriges program för internationella klimatinsatser bidrar till minskade utsläpp och hållbar utveckling

En extern utvärdering visar att Sveriges program för internationella klimatinsatser under Kyotoprotokollet förväntas resultera i minskade utsläpp motsvarande 34,5 miljoner ton koldioxid. Programmet har även bidragit positivt till hållbar utveckling och kunskapsöverföring.

Energimyndigheten har sedan 2002 ansvarat för Sveriges program för internationella klimatinsatser under Kyotoprotokollet. Genom programmet har vi finansierat klimatsmarta lösningar i andra länder med syfte att bidra till minskade utsläpp och hållbar utveckling. De sista utbetalningarna genomfördes under 2022, men ett fåtal projekt förväntas fortsätta leverera utsläppsminskningar fram till 2025. Eftersom programmet nu avvecklas har vi låtit genomföra en extern utvärdering av programmet.

Utsläppsminskningar motsvarande knappt tre fjärdedelar av Sveriges årliga utsläpp

Utvärderingen, som baseras på data som fanns tillgänglig i september 2021, anser att programmet har varit ett kostnadseffektivt sätt att bidra till minskade globala utsläpp. När de sista utsläppsminskningarna rapporteras till Energimyndigheten 2025 förväntas programmet ha åstadkommit minskade utsläpp motsvarande totalt 34,5 miljoner ton koldioxid. Som jämförelse var Sveriges territoriella utsläpp år 2021 omkring motsvarande 48 miljoner ton koldioxid.

Eftersom programmets slutgiltiga utsläppsminskningar inte kommer levereras till Energimyndigheten förrän 2025 kan det i framtiden förekomma mindre avvikelser mellan den uppskattade mängden i utvärderingen och den faktiska mängd som levereras fram till 2025.

Har främjat hållbar utveckling

När det gäller programmets bidrag till hållbar utveckling var detta mål svårare att bedöma i utvärderingen. Eftersom målet kom till när programmet redan hade startat fanns det brist på systematisk rapportering och dokumentering. Men genom fallstudier och resultat från tidigare utvärderingar, studier och projektuppföljningar fann utvärderingen trots allt bevis på att programmet har främjat hållbar utveckling i länderna där insatser gjorts.

Bidragit till utveckling av global utsläppshandel

Utvärderingen visar även att de svenska klimatinsatserna har bidragit till teknik- och kunskapsöverföring i samband med projekt inom förnybar energi, energieffektivisering och infångande av metangas. Programmet har dessutom varit en föregångare internationellt och bidragit med lärdomar till FN- och EU-förhandlingar kring mekanismer för global utsläppshandel.

Om vårt arbete med internationella klimatinsatser

Sverige ratificerade Kyotoprotokollet 1997 och åtog sig då tillsammans med 36 andra industrialiserade länder bindande åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt Kyotoprotokollet kunde länderna antingen åstadkomma de minskade utsläppen inom landets egna gränser eller genom insatser i andra länder. Insatserna utomlands genomfördes genom de så kallade ”flexibla handelsmekanismerna” Clean Development Mechanism (CDM) och Joint Implementation (JI).

Framöver kommer Energimyndigheten fokusera på internationella klimatinsatser och handel med utsläppsminskningar inom ramen för Parisavtalets artikel 6.


Nyheter