Forskning och innovation för en hållbar omställning

Klimatfrågan är vår tids största samhällsutmaning. För att Sverige och världen ska kunna nå ambitiösa energi- och klimatmål på förhållandevis kort tid krävs stora förändringar av dagens energisystem.

Energimyndigheten har lämnat sitt inspel till regeringens energiforskningsproposition. Underlaget är baserad på en analys av vad som krävs för att Sverige ska kunna genomföra energi- och klimatomställningen på ett hållbart sätt.

– Nyckeln till framgång är att genomföra energiomställningen så att den gynnar hela det svenska samhället. Omställningen ska stärka svensk konkurrenskraft och se till att skapa fler arbetstillfällen – samtidigt som vi bidrar till hållbar omställning utanför våra gränser, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

I inspelet föreslår Energimyndigheten en förstärkt satsning på fem prioriterade områden. Det möjliggörs av en stegvis ökning av energiforskningsanslaget under åren 2025–2028, från cirka 1,4 miljarder kronor per år 2024 till 2,2 miljarder kronor per år 2028. Därtill behöver förvaltningsanslaget ökas med 10 miljoner kronor per år för att förstärka myndighetens arbete i europeiska och internationella forum.

Här summeras Energimyndighetens förslag till regeringen

Teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft

Energimyndigheten föreslår en förstärkning av medel på 300 miljoner kronor till år 2028 för teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft. Satsningen berör batterier, kärnkraft, vätgas och fossilfritt flyg.

Accelererad omställning genom systemdemonstrationer och affärsutveckling

Demonstrationsaktiviteter minskar både tekniska och kommersiella risker och skapar ökad omställningskraft hos både näringslivets och samhällets aktörer. Energimyndigheten föreslår en förstärkning på 270 miljoner kronor till år 2028 av medel för accelererad omställning genom systemdemonstrationer och affärsutveckling.

Resilient och robust energisystem

I takt med att energisystemet blir fossilfritt, elektrifierat och digitaliserat så ökar behovet av forskning och innovation för att förstå och identifiera risker och hotbilder mot energisystemet. Energimyndigheten föreslår en förstärkning på 100 miljoner kronor per år till 2028 för att säkerställa energisystemets robusthet och resiliens.

Styrning, målkonflikter och utvecklingsvägar för energisystemet

Styrning, vägval och potentiella målkonflikter i energiomställningen behöver analyseras på systemövergripande nivå för att bidra till policyutveckling och beslutsfattande på alla nivåer i samhället. För detta behövs ökade resurser för metodutveckling inom modell och analysområdet. För att följa upp och planera för ett framtida energisystem föreslår Energimyndigheten en förstärkning på 50 miljoner kronor till år 2028.

Förstärkt kompetens för energiomställning

Energiomställningen, som i många fall medför radikala teknikskiften och uppbyggnad av helt nya värdekedjor, är särskilt beroende av att kompetensförsörjningen fungerar. Energimyndigheten föreslår förstärkta resurser för högutbildad kompetens för att genomföra energiomställningen. Mot denna bakgrund bör resurserna till kompetenscentrum förstärkas i en satsning som fullt utbyggd omfattar 150 miljoner kronor år 2028.

Läs hela inspelet

Framsida.PNG

Strategisk prioritering inom energiforskning och innovation Energimyndighetens FoI för en hållbar omställning

Mer om underlaget på Energiutblick

Under Energiutblick den 21 november kommer vi att presentera vårt underlag och öppna upp för frågor. Det går att delta både på plats och digitalt och det finns fortfarande platser kvar.

Till anmälan

Om Energimyndighetens inspel till energiforskningspropositionen

Energimyndigheten har fått i uppdrag att lämna inspel till regeringens inriktning för energiforskningspolitiken för åren 2025–2028. Underlaget kompletterar det gemensamma underlag som Energimyndigheten har lämnat tillsammans med Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

Nyheter