Forum för internationellt klimatsamarbete 4 september 2023

Över 100 deltagare från näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter aktiva inom klimatområdet deltog på Sveriges första konferens om utsläppshandel under Parisavtalet.

Bilden visar ett panelsamtal under konferensen

Panelsamtal med moderator Fredrik Moberg, Robert Andrén (Energimyndigheten), Åsa Persson (Klimatpolitiska rådet) och Stefan Nyström (Naturvårdsverket)

Konferensen, som ägde rum i Stockholm, bjöd på många intressanta panelsamtal, med svenska och internationella experter och talare. Representanter från olika delar av det klimatpolitiska systemet bidrog till viktiga diskussioner om hur vi genomför internationell utsläppshandel på rätt sätt.

– Det blev en lyckad dag med bra diskussioner om såväl möjligheter som utmaningar och risker. Bredden på deltagare gör också att vi kan ta med oss många olika inspel till vårt vidare arbete med att utveckla samarbeten med andra länder, säger Sandra Lindström, chef för enheten för internationella klimatsamarbeten.

Lärdomar och insikter från konferensen

Under dagen diskuterade experter hur utsläppshandel enligt Parisavtalets regelverk går till både i teorin och praktiken. Konferensdeltagarna fick bland annat höra om konkreta samarbeten mellan länder och lyssna till diskussioner om hur dubbelräkning ska undvikas. Andra ämnen som avhandlades var företagens roll, vikten av att utsläppshandeln går till på rätt sätt samt de möjligheter och utmaningar som internationell utsläppshandel innebär.

De viktigaste budskapen från dagen var att utsläppshandel mellan länder ska leda till minskade globala utsläpp och höjda ambitioner. Insatser bör genomföras på ett kostnadseffektivt, transparent och trovärdigt sätt. Klimatåtgärderna ska vara additionella, inkluderande och dessutom främja andra aspekter av hållbar utveckling utöver minskade utsläpp. För att uppnå allt detta krävs satsningar på kapacitetsbyggnad och nya klimatsmarta innovationer.

Nyheter