Stockholm län störst elanvändare i landet

Året 2021 var kallare än tidigare år vilket ledde till något högre användning av el och fjärrvärme än normalt i flera län. Stockholm, Västra Götaland och Skåne hade högst elanvändning under året. Det visar Energimyndighetens kommunala och regionala energistatistik för 2021.

Stockholms län var ett av de län som hade störst elanvändning under 2021 med cirka 21 TWh, det var en ökning med 8,2 procent jämfört med 2020. Västra Götaland ökade med 8,9 procent och använde cirka 19 TWh. Skåne hade en elanvändning på cirka 13 TWh, vilket var en ökning med 6,3 procent. Stockholm, Götaland och Skåne har en hög användning av el vilket delvis förklaras av att de har stora industrier och att det bor många i de områdena. Stor elproduktion finns i Hallands län, där det största produktionen kommer från kärnkraft. Den produktionen minskade dock under 2021 med 10 procent jämfört med 2020.

Solelproduktion i redovisningen

En nyhet för i år är att den kommunala och regionala energistatistiken nu också redovisar solelproduktion. Elproduktionen av sol skiljer sig i de olika länen.

– Det kan bland annat bero på storleken på solcellsanläggningarna, lutning på tak eller mot vilket väderstreck anläggningen är vänd, säger Klara Bjerndal, på Energimyndigheten.

Totalt producerade solkraften cirka 1 TWh i Sverige under 2021. De län som producerade mest var Västra Götaland med 189 GWh, Skåne med 182 GWh och Stockholms län med 130 GWh. Diagrammet nedan visar solelproduktionen per invånare fördelat på respektive län. Halland har störst solelproduktion per invånare tätt följt av Södermanland.

Solel-per-invanare.jpg

Användning av fjärrvärme i Gävleborgs län

Många län ökade även sin användning av fjärrvärme då det var kallt under 2021. Men Gävleborgs län minskade sin användning med 3 procent mellan 2020 och 2021. Av den totala användningen av fjärrvärme i Gävleborgs län har 29 procent använts av industri- och byggsektorn. Ändå har minskningen inom de sektorerna minskat med 30 procent för 2021 jämfört med 2020.

Ladda ner statistiken på SCB:s webbplats 

Det här är ett urval av Kommunal och regional energistatistik för 2021 som finns att ladda ner på SCB:s webbplats. Statistiken presenteras som tabeller innehållandes el- och fjärrvärmeproduktion och den slutliga energianvändningen fördelat på el, fjärrvärme och olika bränsleslag fördelat på län och kommuner. För att skydda uppgiftslämnare är vissa uppgifter prickade och visas inte på grund av sekretesskäl.

Kommunal och regional energistatistik

Nyheter