Många vill bidra till att lösa elektrifieringens kompetensförsörjning

Drygt 60 representanter från energisektorn, utbildningssystemet och berörda myndigheter var på plats när Energimyndigheten bjöd in till ett andra dialogmöte om kompetensförsörjning för elektrifiering.

Kompetens_dialog_bild.jpg

Foto: Energimyndigheten

Dialogmötet var det andra i ordningen inom Energimyndighetens uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Syftet var att bottna i slutsatserna från den nyligen publicerade kartläggningen av kompetensbehov, och att få in åtgärdsförslag till den kommande hinders- och behovsanalysen.

– Syftet det här andra dialogmötet var att dels presentera våra slutsatser från kartläggningen av kompetensbehov, dels att få inspel till kommande arbete med hinder och åtgärder, säger Marie Claesson,​​​​ ansvarig projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Bland de närvarande fanns representanter från branschorganisationer, energibolag, universitet och högskolor, yrkeshögskolor, regioner samt andra myndigheter.

Under mötet presenterades det första deluppdraget ”Kartläggning av kompetensbehov och pågående initiativ” som bland annat tar upp 35 bristyrken för ett elektrifierat samhälle. Huvudslutsatserna i rapporten, summerade i en niopunktslista, fungerade som underlag under mötets workshop.

– De flesta valde att fokusera på slutsatsen ”Bristande attraktivitet och låga examinationsgrader hos utbildningsvägarna för flera bristyrken”. Det är ett område som engagerar många av aktörerna, säger Marie Claesson.

Sammanställningen av de förslag och kommentarer som kon in under dialogmötet kommer att presenteras på Energimyndighetens webbplats.

Om kompetensuppdraget

I den första delen av uppdraget har Energimyndigheten tagit fram en kartläggning och analys av sysselsättningseffekter, kompetensbehov, flaskhalsar och bristyrken som vi på kort sikt kommer stå inför till följd av elektrifieringen.

Kartläggning och analys av kompetensbehov

I den kommande delen av uppdraget, som nu har påbörjats, ska Energimyndigheten identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns, och näraliggande sektorers, kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.

Hinders- och behovsanalysen förväntas vara klar under hösten 2024 och hela uppdraget ska slutrapporteras i december 2024.

Kompetensförsörjning för elektrifiering

Nyheter