Minskad elanvändning under 2022

Under 2022 fortsatte elproduktionen att öka i Sverige samtidigt som elanvändningen minskade. Sett över året hade Sverige ett elöverskott och nettoexporten av el uppgick till 33 TWh, vilket är högre än 2021. Nu publiceras Energimyndighetens preliminära årssammanställning av elstatistik för 2022.

Totalt under året var elproduktionen cirka 170 TWh och elanvändningen 137 TWh. Det motsvarar en ökning av produktionen med cirka 1 procent och minskning av elanvändningen med cirka 5 procent jämfört mot 2021.

Fördelningen av elproduktion för de olika kraftslagen 2022

  • Vattenkraft: I likhet med tidigare år var vattenkraften det kraftslag som producerade mest el, totalt 70 TWh. Det är cirka 6 procent mindre än år 2021.
  • Kärnkraften bidrog också till en stor andel av Sveriges totala elproduktion med 50 TWh, en minskning med cirka 3 procent jämfört med föregående år.
  • Konventionell värmekraft bidrog med 15 TWh, en minskning med cirka 1 procent.
  • Vindkraften producerade 33 TWh vilket är en ökning med 20 procent jämfört mot 2021. Under året producerades mest el från vindkraften i januari och minst i juni.
  • Solkraften producerade cirka 2 TWh, en ökning på cirka 75 procent jämfört med 2021. Elproduktionen från solen har ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av anläggningar. Trots utbyggnaden utgör solkraften en liten andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. År 2022 var andelen cirka 1 procent.

Kraftslagens andel av elproduktionen 2022

Kraftslagens andel av elproduktion 2022

Fortsatt hög nettoexport av el

Under 2022 importerade Sverige 6,2 TWh el, inklusive transitering. Det är en minskning med cirka 26 procent mot 2021. Vi exporterade 39,4 TWh el, inklusive transitering, vilket är en ökning med cirka 16 procent. Sett över året som helhet exporterade vi mer el än vi importerade. Det innebär en nettoexport av el på 33,2 TWh 2022. Det är den största nettoexporten någonsin för Sverige.

Vi exporterade mest el till Finland och importerade mest från Norge. Det är 12:e året i rad som Sverige har en nettoexport av el. Senaste året när Sverige importerade mer än vi exporterade var 2010.

Elproduktion och elanvändning i Sverige 2021 och 2022, GWh

Kraftslagens andel av elproduktion 2022_diagram1.svg

Kraftslagens andel av elproduktion 2022

Nyheter