Ny prognos: El blir allt viktigare i energisystemet

El fortsätter att ersätta andra energibärare i energisystemet – en konsekvens av samhällets ökade elektrifiering. Sveriges elanvändning kommer att öka inom flera sektorer fram till 2025. Det visar den senaste kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

Två gånger per år tar Energimyndigheten fram en femårig prognos över Sveriges energitillförsel och energianvändning. El fortsätter att ersätta andra energislag i energisystemet i takt med samhällets ökade elektrifiering.

De viktigaste slutsatserna i denna prognosomgång är att elproduktionen från vind och sol ökar och därmed också Sveriges elexport. Transportsektorn kommer använda betydligt mer el i takt med den snabba elektrifieringen av fordonsflottan.

Elproduktionen från sol och vind ökar kraftigt

Under de kommande åren väntas elproduktionen från sol och vind att öka kraftigt. Det är framför allt utbyggnaden av vindkraft som står för den största ökningen. Även solel kommer enligt prognosen att öka mycket, om än från låga nivåer. Den ökade elproduktionen kommer även innebära att Sveriges nettoexport av el ökar fram till 2025.

–Vi kommer under prognosperioden att producera mer el än vad vi kommer använda men den ökande produktionskapaciteten ger en bra utgångspunkt för de framtida större industriprojekt som kan realiseras efter 2025, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten.

Ökad elanvändning inom transport- och industrisektorn

Enligt prognosen kommer elanvändningen inom transportsektorn öka när fordonsflottan elektrifieras i snabb takt. Samtidigt minskar användningen av oljeprodukter, främst diesel, under prognosperioden.

Inom industrin ersätter el delvis fossila energislag. På grund av nyetableringar under prognosperioden kan elanvändningen öka än mer, men det finns stora osäkerheter mot slutet av perioden.

–Elanvändningen inom industrin kan bli ännu högre om ytterligare etableringar blir godkända och startar upp inom prognosperioden, säger Jesper Ericson, projektledare för arbetet med kortsiktsprognosen på Energimyndigheten.

Osäkerheter i prognosen är fler och större än vanligt

Prognosen präglas av kriget i Ukraina samt ett flertal andra osäkerheter som exempelvis höga och volatila energipriser samt den för närvarande höga inflation som råder i Sverige och vår omvärld. En orolig omvärld gör att den senaste prognosen innehåller fler och större osäkerheter än vanligt. Det gör det svårare att göra träffsäkra bedömningar om utvecklingen även på kort sikt.

För en mer långsiktig bild av möjliga utvecklingar av energisystemet hänvisas till Energimyndighetens långsiktiga scenarier som sträcker sig fram till år 2050.  

Prognosen i siffror:

  • Elproduktionen ökar från 168 TWh år 2021 till 189 TWh 2025
  • Sveriges nettoexport av el ökar från 25,6 TWh till 44 TWh 2025
  • Vindkraften ökar från 27 TWh 2021 till 50 TWh 2025
  • Solel ökar från 1,1 TWh 2021 till 5,4 TWh 2025
  • Biobränslen ökar från 141 TWh 2021 till 154 TWh 2025 samtidigt som oljeprodukter minskar från 109 TWh 2021 till 87 TWh 2025. Huvudorsaken till detta är konvertering från fossila till biobaserade drivmedel i transportsektorn.
  • År 2021 fanns det ca 110 000 elbilar i Sverige. 2025 prognosticeras att det är ca 750 000 elbilar vilket motsvarar 4,4 TWh i elanvändning.
  • Elanvändningen ökar inom industrisektorn med 2,9 TWh men kan med större nyetableringar öka ytterligare med 2,4 TWh.

Ladda ner

Rapport: Kortsiktsprognos vinter 2023

Kortsiktsprognos i siffror vinter 2023 (excel)

Mer om Energimyndighetens prognoser och scenarier

 

Nyheter