Ny statistik visar på fler aktiva elkunder

Enligt Energimyndighetens officiella statistik är det fler kunder än någonsin som har någon form av rörligt elhandelsavtal eller timavtal. Andelen kunder med timprisavtal är enligt den senaste statistiken uppe på 11 procent. 

Fler kunder med rörligt avtal eller timavtal 

Det finns ny statistik från februari 2023 som visar andelen kunder med timavtal. Under april 2023 uppgick andelen kunder med timprisavtal till 11 procent. Andelen kunder med rörligt avtal ökade från 54 procent till 59 procent under perioden januari 2022 till och med januari 2023. I april uppgick andelen kunder med rörligt avtal eller timavtal till 65 procent.

Timprisavtal_Maj2023.svg

Andel rörliga avtal (rörligt månadsmedel + timavtal)

Stor variation i elpriser skapar incitament att vara flexibel 

De senaste årens höga elpriser har skapat medvetenhet hos elkunderna och dessutom givet dem ökade incitament att påverka sina elkostnader. Elpriserna varierar relativt mycket under dygnet vilket gör att intresset för en kund att styra sin elanvändning på kort sikt ökar.

Nedan visas de genomsnittliga spotpriserna under dygnet under 2022 för de olika elområdena. Nivån på elpriserna har varit betydligt högre än tidigare år och variationen under dygnet är större i SE3 och SE4 jämfört med de norra elområdena SE1 och SE2.  

Spotpris_Maj2023.svg

Genomsnittliga elpriser per timme och per elområde under 2022. Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool 

Elbilar är ett bra exempel där det finns möjlighet att anpassa och ladda på tider när elpriset är lågt. I och med att det blir fler och fler elbilar kommer sannolikt intresset att vara flexibel öka. Elbilar med större batterikapacitet kan till exempel välja exakt när laddningen ska ske, utifrån hur elpriset ser ut över dygnet.

Fler kunder kan aktivt bestämma när under dygnet de använder elen och hur mycket de använder. Att allt fler hushåll har solceller på taket påverkar också incitamenten att vara flexibel i hur de använder energi.  

Minskad elanvändning under vintern 2022/2023 

De mycket höga elpriserna från vintern 2021 till nu visar att elanvändningen på kort sikt är relativt flexibel. I de analyser Energimyndigheten gjort över elanvändningen ser vi tydliga minskningar jämfört med tidigare år. Den temperatur- och kalenderkorrigerade minskningen har legat på mellan 6 och 8 procent per månad för landet som helhet under vintern jämfört med de senaste fem årens elanvändning. Minskningarna har varit som störst i de södra elområdena SE3 och SE4 där elpriserna varit högst och där andelen kunder med rörligt avtal är högst. 

Elprisförändring_Maj2023.svg

Förändring av temperatur och kalenderkorrigerad elanvändning jämfört med motsvarande elanvändning under de senaste fem åren. Källa: eSett (Svenska kraftnät) och Energimyndigheten.

Redovisning av statistik

I Elpriser och elavtal hos SCB redovisas:

  • erbjudna elhandelspriser till hushåll,
  • fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll,
  • andelen omförhandlade avtal.

Elpriser och elavtal (scb.se)

Statistiken redovisas per månad och uppdelat per elområde. Elnätspriser för olika typkunder redovisas den 1 januari varje år. Genomsnittliga elpriser fördelade på olika typkunder redovisas varje halvår.

Nyheter