Prioritering av energiintresset och lösningar för samexistens avgörande för utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Nu redovisas det uppdrag som utgör första steget i arbetet med att uppdatera havsplanerna med nya områden för energiutvinning. Energimyndigheten konstaterar att det krävs prioriteringar och fortsatt arbete för ökad samexistens om den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut.

Bilden visar vindkraftverk till havs

I december 2024 ska Havs- och vattenmyndigheten lägga fram förslag på nya havsplaner till regeringen. Flera uppdrag fungerar som underlag för havsplanearbetet, och planeringsunderlaget som visar områden med potential för havsbaserad vindkraft är en viktig utgångspunkt.

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden som kan räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Detta är inte tillräckligt i relation till samhällets ökade elbehov. Uppdragets mål har varit att möjliggöra ytterligare 90 TWh årlig elproduktion.

– Vi har inte nått målsättningarna för uppdraget så som vi hoppats. Som det ser ut i dag går det inte att hitta tillräckligt många lämpliga områden för energiutvinning där det inte redan finns andra utpekade samhällsintressen. Vi har dock valt att peka ut områden som är tydligt lämpliga för havsbaserad vindkraft även om det finns andra intressen där, säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Prioritering av energiintresset

För en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft krävs planering som tar hänsyn till de näringar, intressen och naturvärden som finns i havet och vid våra kuster. Nio myndigheter, med ansvar för intressen som berör havet på olika sätt, har arbetat tillsammans för att identifiera lämpliga områden för havsbaserad vindkraft.

– Den havsbaserade vindkraften är viktig i omställningen till ett hållbart energisystem. Speciellt i södra Sverige, där havsbaserad vindkraft är ett av få alternativ för att bygga ut storskalig, ny elproduktion på kort sikt. Energi behöver prioriteras över andra intressen om vi ska kunna möjliggöra för ytterligare 90 TWh årlig elproduktion. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta för att hitta nya möjligheter till samexistens, säger Fredrik Svartengren, chef för enheten elproduktion och samhälle.

De nya områden som pekas ut är lokaliserade i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. I rapporten presenteras även ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att underlätta för en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Havs- och vattenmyndigheten fortsätter nu arbetet med att ta fram förslag på nya havsplaner till regeringen. Det arbetet sker genom dialog med berörda aktörer och konsekvensbedömningar. Samråd om förslagen hålls hösten 2023.

Fakta om uppdraget

Den 10 februari 2022 beslutades om ett regeringsuppdrag att peka ut nya områden för energiutvinning i havsplanerna. Uppdraget är uppdelat i två steg, där planeringsunderlaget för nya eller ändrade områden för energiutvinning i havet är uppdragets första steg. Det har tagits fram av Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Sveriges geologiska undersökning. Uppdragets andra steg, där Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram förslag på nya havsplaner till regeringen senast december 2024, har påbörjats parallellt.

Om havsplanering

Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder och havsplanering är en av dessa. Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att ta fram förslag på havsplaner och regeringen som beslutar om dem.

 

Nyheter