Energimyndigheten kartlägger potential för fossilfri energi och ser över riksintressen

Energisystemets omställning och utbyggnad kräver nya planeringsunderlag på många olika nivåer. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att kartlägga Sveriges potential för fossilfri energiproduktion och -distribution samt se över riksintressena för energi.

Med den energiomställning samhället står inför idag finns det anledning att se över om de statliga anspråken på områden som är särskilt lämpade för produktion och distribution av energi, så kallade riksintressen, fortfarande är aktuella. Det finns även anledning att se över vilka nya områden som kan vara av särskild betydelse för omställningen.

Energimyndigheten har fått ett tvådelat uppdrag av regeringen. Den första delen av uppdraget, som är en kartläggning, syftar till att identifiera områden med potential för utbyggnad av fossilfri energiproduktion och tillhörande energidistribution inom Sveriges territorium och ekonomiska zon. Inom ramen för uppdraget ska särskilda redovisningar också tas fram för att utgöra underlag för de kartläggningar av potential för förnybar energi som krävs enligt det reviderade förnybartdirektivet. Den andra delen av uppdraget handlar om att se över riksintresseanspråken för fossilfri energiproduktion och energidistribution.

Första delen av uppdraget ska redovisas 25 oktober 2024 och den andra delen 25 oktober 2025.

Skicka in synpunkter och inspel

Vi tar gärna emot skriftliga synpunkter och inspel till kartläggningsarbetet. Mejla till regist...@energimyndigheten.se och märk e-postmeddelandet med ”Dnr RU2024-00038”. Skicka in senast 7 juni 2024.

Informationsmöte 31 maj

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte om uppdragets första del, att kartlägga Sveriges potential för fossilfri energiproduktion och -distribution den 31 maj 2024. Under mötet kommer vi berätta mer om uppdraget och det pågående utredningsarbetet.

Anmälan till Kartläggning av Sveriges potential för fossilfri energiproduktion och -distribution

 

Nyheter