Högst elanvändning i Stockholms län under år 2022

Stockholm, Västra Götaland och Skåne län hade fortsatt högst elanvändning i landet under år 2022. Det visar Energimyndighetens kommunala och regionala energistatistik.

För år 2022 går det att se en generell minskning av elanvändningen i Sveriges län jämfört med 2021. Stockholm var det län som hade högst elanvändning under året med cirka 20 TWh, en minskning med 4,4 procent. Även Västra Götaland och Skåne minskade sin elanvändning med 6,2 respektive 5,9 procent. Att dessa län hade en hög elanvändning kan delvis förklaras av stora industrier och hög befolkning.

Slutanvändning (MWh), efter län och kommun (scb.se)

Elproduktionen var störst i Uppsala och Norrbottens län. Uppsalas elproduktion kom främst från kärnkraft medan Norrbottens från vattenkraft.

Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun (scb.se)

Stora förändringar i solelproduktionen under 2022

Produktion av el genom solkraft skiljer sig mellan länen. Det går att utläsa en generell ökning i många av länen. De som producerade mest var Västra Götaland, Skåne och Stockholm. De tre länen står för cirka hälften av den totala solelproduktionen och hade störst produktionsökning mellan åren 2021 och 2022.

Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun (scb.se)

Soelproduktion län 21-22.svg Utvecklingen av solelsproduktionen i ett fåtal utvalda län, MWh, år 2021–2022.

Användningen av fjärrvärme minskade 2022 jämfört med 2021

En majoritet av länen minskade sin användning av fjärrvärme under året. Den största procentuella skillnaden av fjärrvärmeanvändningen fanns i Örebro och i Blekinge. I Västernorrlands län stod industri- och byggsektorn 36 procent av den totala fjärrvärmeanvändningen, vilket är en ökning med 4,9 procent.

Slutanvändning (MWh), efter län och kommun (scb.se)

Ladda ner statistiken hos SCB

Det här är ett urval av Kommunal och regional energistatistik för 2022 som finns att ladda ner på SCB:s webbplats. Statistiken presenteras som tabeller innehållandes el- och fjärrvärmeproduktion och den slutliga energianvändningen fördelat på el, fjärrvärme och olika bränsleslag fördelat på län och kommuner.
För att skydda uppgiftslämnare är vissa uppgifter prickade och visas därför inte på grund av sekretesskäl. Detta till följd av att statistiken redovisas på en så pass nedbruten nivå.

Läs mer om bestämmelserna kring vad som avgör sekretessmarkeringar hos SCB.

Vanliga frågor och svar om Kommunal och regional energistatistik (scb.se)

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Kommunal och regional energistatistik (scb.se)

 

Nyheter