Nytt samarbete för att ta fram scenarier för kärnkraftens utveckling

Energimyndigheten har gett den internationella kärnkraftsorganisationen Nuclear Energy Agency (NEA) i uppdrag att göra en omfattande systemkostnadsanalysstudie för utvecklingen av svensk kärnkraft.

Studien, som startar i juli 2024 och pågår till december 2025, finansieras av Energimyndigheten med upp till 400 000 euro. Energimyndigheten har sedan tidigare ett samarbete och internationellt utbyte med NEA vad gäller kärnkraftsfrågor, och nu intensifieras alltså samarbetet.

– Vi har haft dialog med NEA sedan i höstas om att ta fram den här typen av analys och har nu tagit beslut om finansiering och genomförande. Studien kommer att ge oss viktiga inspel till våra insatser inom kärnkraftsforskningen, säger Peter Engdahl chef för avdelningen forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Scenarier med varierande grad av kärnkraft

Studien kommer att jämföra olika scenarier och dess kostnader i ett framtida fossilfritt energisystem, med varierande grad av kärnkraft.

– Kärnkraft spelar en viktig roll i det svenska energisystemet. Den här mer detaljerade studien om kärnkraftens möjliga utvecklingsvägar kommer på ett bra sätt att komplettera vårt ordinarie arbete med att ta fram framtidsscenarier för energisystemet som helhet, säger Martin Johansson, chef på enheten prognos och scenarier på Energimyndigheten.

Studien tar avstamp i Energimyndighetens långsiktiga scenarier och modelleras av experter vid NEA. Organisationerna kommer att ha tät kontakt genom hela analysprocessen.

Nyheter