Ställningstagande gällande kvotplikt för förluster i batterier

Energimyndigheten anser att förluster i nätanslutna batterier kan undantas kvotplikt inom elcertifikatsystemet.

Vi får många frågor om nätanslutna batterier då marknaden för denna teknik är under stark tillväxt. Med detta ställningstagande vill Energimyndigheten klargöra vad som gäller för kvotplikten i lagen om elcertifikat.

Med nätanslutna batterier avses både batterier som är direkt kopplade till elnätet och batterier som är installerade i anslutning till en elproduktionsanläggning. Förluster avser både omvandlingsförluster samt förluster vid lagring av el i batteriet (självurladdning).

Så ska förluster i batterier anges i kvotpliktsdeklarationen

För att göra avdrag för förluster i batterier används befintliga fält i deklarationsblanketten. Avdrag för förluster ska kunna styrkas med mätning.

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare gör avdrag för förluster under fältet ”Förlustel” om det är ett nätanslutet batteri utan produktionsanläggning. När det gäller ett batteri i anslutning till en produktionsanläggning görs avdraget under ”Levererad el som använts i produktion av el (hjälpkraft)”.
  • Elintensiv industri gör avdrag för förluster under fältet ”Fakturerad el som inte beaktas vid beräkning av kvotplikt”.
  • Elanvändare som använder egenproducerad el gör avdrag för förluster under fältet ”Faktisk hjälpkraft”.
  • Elanvändare som använder el som importerats eller köpts på den nordiska elbörsen gör avdrag för förluster under fältet ”Faktisk hjälpkraft”.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta elcert...@energimyndigheten.se

 

Nyheter