Tillsatta tjänster

Här anslår vi alla tillsatta tjänster på Energimyndigheten.

 

Tjänst  Avdelning   Dnr Anslås 
Handläggare Forskning, innovation och affärsutveckling

2019-7800

2019-07-08
Handläggare Forskning, innovation och affärsutveckling

2019-4156

2019-07-08
Handläggare Resurseffektivt samhälle

2019-9478

2019-07-10
Handläggare Förnybar energi och internationellt samarbete

2019-7423

2019-07-10
Enhetschef Forskning, innovation och affärsutveckling

2019-4101

2019-07-10
Handläggare Forskning, innovation och affärsutveckling

2019-9758

2019-07-17

Pröva ett anställningsbeslut

Det finns möjlighet att pröva ett beslut om anställning hos Statens överklagandenämnd.

Det nämnden prövar är myndighetens beslut om anställning, och om den som överklagat är skickligare än den som myndigheten anställt.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste det ha inkommit till Energimyndigheten inom tre veckor från det datum tillsättningen anslagits. Myndigheten sänder sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kommit in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden. Beslutet blir offentligt i samband med att det justeras. Det är alltså först då alla inblandade parter får veta vad beslutet blev.

Ett eventuellt överklagande av beslut skickas till:

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange tjänstens/beslutets diarienummer (Dnr). Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och uppge tydligt skälen för detta.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta HR-enheten, telefon 016-544 20 00.