Tillsatta tjänster

Här anslår vi alla tillsatta tjänster på Energimyndigheten.

Tjänst  Avdelning Dnr Anslås
Handläggare Förnybar energi och internationellt samarbete 2021-41070 2022-01-07
Handläggare Systemanalys, försörjningstrygghet och statistik 2021-38494 2022-01-10
Sektionschef Kommunikationssekretariatet 2021-42033 2022-01-10
Handläggare Systemanalys, försörjningstrygghet och statistik 2021-40617 2022-01-10
Handläggare Resurseffektivt samhälle 2021-40621 2022-01-10
Handläggare  Kommunikationssekretariatet 2021-42566 2022-01-12
Handläggare Förnybar energi och internationellt samarbete 2021-40687 2022-01-20
Handläggare Verksamhetsutveckling och stöd 2021-39692 2022-01-24

Pröva ett anställningsbeslut

Det finns möjlighet att pröva ett beslut om anställning hos Statens överklagandenämnd.

Det nämnden prövar är myndighetens beslut om anställning, och om den som överklagat är skickligare än den som myndigheten anställt.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste det ha inkommit till Energimyndigheten inom tre veckor från det datum tillsättningen anslagits. Myndigheten sänder sedan överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kommit in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden. Beslutet blir offentligt i samband med att det justeras. Det är alltså först då alla inblandade parter får veta vad beslutet blev.

Ett eventuellt överklagande av beslut skickas till:

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange tjänstens/beslutets diarienummer (Dnr). Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och uppge tydligt skälen för detta.

Om något är oklart är du välkommen att kontakta HR-enheten, telefon 016-544 20 00.